Vær varsom med korrupsjonsanklager mot ansatte

Tre nylig avsluttede straffesaker illustrerer at arbeidsgivere generelt, og offentlige etater spesielt, bør foreta grundige vurderinger før det fremsettes korrupsjonsanklager mot egne ansatte.

Norwegian money

I løpet av 2012 forsvarte Hjort tre ledende ansatte i norske kommuner som hadde til felles at de var mistenkt av sine arbeidsgivere for korrupsjon. Anmeldelsene bygget på forhold kommunene mente var i strid med  kommunenes etiske retningslinjer.

Den ene saken endte med tiltale og rettssak. Tingretten frifant tiltalte i en meget klar og grundig dom. De to andre sakene ble henlagt av politiet, i den ene saken  med den begrunnelsen at det ikke var bevist noe straffbart forhold.

Sakene illustrerer at arbeidsgivere generelt, og offentlige etater spesielt, bør foreta grundige vurderinger før det fremsettes korrupsjonsanklager mot egne  ansatte. Dette av flere grunner:

• Den er uheldig i et samfunnsperspektiv at personer utsettes for belastningen ved å bli gjenstand for etterforskning og strafforfølgning, når det viser seg at det ikke har vært grunnlag for mistanken.

• Offentlige myndigheter bør ha et særlig ansvar for å bekrefte grunnlaget for mistanke, før det inngis en politianmeldelse. En urettmessig anmeldelse kan innebære at anmelderen objektivt sett gjør seg skyldig i en straffbar ærekrenkelse.

• Arbeidsgiver vil stå igjen med en vanskelig personalsak dersom mistanken mot arbeidstakeren avkreftes. Uavhengig av utfallet av anmeldelsen vil tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og den ansatte være brutt. Vår erfaring er at det har kostet kommuner dyrt å håndtere disse sakene.

Rådet til arbeidsgivere som kommer i situasjoner hvor de mistenker at en ansatt har brutt interne etiske retningslinjer bør være at man i første omgang begrenser saken til å gjelde dette spørsmålet.

Brudd på etiske retningslinjer kan gi grunnlag for personalsak, hvor arbeidsgiveren kan få ivaretatt sine interesser i forhold til arbeidstakeren. Anmeldelse for korrupsjon og andre straffbare forhold bør reserveres tilfeller hvor saken faktisk og rettslig gir tilstrekkelig grunnlag for så alvorlige beskyldninger. Anmeldelse bør ikke inngis uten at saken er grundig vurdert.