Tilbakeføring av merverdiavgift på ubetalt fordring

Høyesterett har nylig avsagt en dom om tilbakeføring av betalt merverdiavgift på fordringer som ikke betales. Kortversjonen er at den avgiftspliktige har rett til å kreve slik tilbakeføring og at avgiftsmyndighetenes praksis hvor dette er nektet fordi kundefordringen har endret karakter, er for streng.

Høyesterett gir anvisning på at det når det foreligger interessefellesskap mellom kreditor og debitor, vil et sentralt moment være om debitor er særbehandlet i forhold till uavhengige debitorer. Foreligger det ikke interessefellesskap skal det langt mer til før tilbakeføring kan nektes. 

Det er viktig at det vurderes om avgiftspliktige er uriktig behandlet og om det derfor skal kreves endret avgiftsbehandling. Fristen for dette er 3 år.

Advokatene i skatteavdelingen til Hjort har lang erfaring med å bistå i skatte- og avgiftssaker, og kan kontaktes ved behov for  bistand.