TEK17 er her - oversikt over sentrale endringer

Ny forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, trer i kraft 1. juli 2017. TEK10 oppheves fra samme tidspunkt. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK17.

474324450

Formålet med TEK17 er å oppnå et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader og redusert byggetid.

Nedenfor følger en oversikt over sentrale endringer i TEK17.

Krav til parkering kun delvis videreført

Kravet til parkering i TEK10 er kun delvis videreført i TEK17. Begrunnelsen er at det er mer hensiktsmessig at dette overlates til lokale tilpasninger i planer.

Ikke krav til sluk i gulv i våtrom

Kravet om at sluk skal være i selve gulvet i våtrom er fjernet. Dette innebærer bl.a. at veggsluk kan benyttes.

Krav om innvendig bod fjernes

Krav om innvendig bod fjernes. Etter TEK17 skal boenheten ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat. Kravet til sportsbod er redusert til 2,5 m2 BRA for boenheter inntil 50 m2 BRA. For boenheter større enn 50 m2 BRA videreføres kravet om sportsbod på minimum 5 m2 BRA. Studentboliger er unntatt kravet om innvendig bod.

Ikke krav om vindu i rom for varig opphold

Kravet om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes. Dagslyskravet er opprettholdt, men kan nå oppnås ved bruk av for eksempel glassfasade, glassvegg, glassbyggesten el.l.

Snuareal for rullestol

Det skal være plass til å snu en rullestol, og utbygger kan nå velge mellom snurektangel på minimum 1,3 meter x 1,8 meter og snusirkel med diameter på minimum 1,5 meter. De to snuarealene er likeverdige og kan benyttes ut fra hva som er mest hensiktsmessig. For studentboliger som har krav om tilgjengelighet, er det nå tilstrekkelig med en snusirkel på 1,3 meter.

Endret radonkrav

Radonkravet gjelder ikke lenger for bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold. Dette innebærer at for eksempel garasjer og ubetjente lager ikke lenger trenger radonsperre. 

For mer informasjon eller behov for bistand, kan advokat Liv Zimmermann eller advokat Kristian Korsrud kontaktes.  

TEK17 er tilgjengelig via Lovdata her