Tariffbestemt arbeidstidsordning gjaldt ikke-medlemmer av fagforening

En arbeidstidsavtale etter arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere som ikke er bundet av avtalen dersom arbeidsgivers styringsrett omfatter den avvikende arbeidstidsordning. Dette er klart etter Hålogaland lagmannsretts rettskraftige dom av 21. mai i år (LH-2010-11770), der advokat Jarl Borgvin Dørre representerte arbeidsgiver.

Etter avtale inngått mellom den maritime entreprenøren Secora AS og Norsk Arbeidsmandsforbund var det gjort gyldig unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Arbeidstiden ble gjennomsnittsberegnet slik at arbeidstakerne på anlegg arbeidet 68 timer pr. uke i tre uker sammenhengende, for så å ha sammenhengende fri i tre uker samt jul og påske. Fire arbeidstakere organisert i konkurrerende fagforening saksøkte Secora AS med krav om overtidstillegg for all arbeidstid utover 37,5 timer i enkeltuker. De hevdet at arbeidsmiljøloven krever et eksplisitt samtykke fra ikke-bundne arbeidstakere til å følge tariffbestemte arbeidstidsordninger. Lagmannsretten, i likhet med tingretten, var enig med arbeidsgiver. Retten kom til at loven ikke oppstiller et slikt krav til samtykke, og det lå innenfor arbeidsgivers styringsrett å gjøre arbeidstidsavtalen gjeldende.

En dom i arbeidstakernes favør ville etter vår oppfatning fått konsekvenser for alle arbeidsgivere som gjør gjeldende avvikende arbeidstidsordninger etter arbeidsmiljøloven

§ 10-12 fjerde ledd overfor uorganiserte og medlemmer av fagforeninger som ikke er part i arbeidstidsavtalen.