Strengt ansvar som byggherre

Ny byggherreforskrift trådte i kraft 1. januar 2010. To år etterpå er det fremdeles mange aktører, også kommuner, som mangler rutiner for å oppfylle forpliktelsene. Forskriften omfatter både nybygg og vedlikehold av eksisterende bygg. 'Byggherre' defineres som den som får utført arbeidene, typisk den som gir oppdrag til prosjekterende ingeniør eller utførende entreprenør. Byggherren har mulighet til å delegere mange av arbeidsoppgavene etter forskriften, men kan aldri fritas fra det overordnede ansvaret. Ansvaret som byggherre krever god planlegging og gode rutiner for dokumentasjon.

 Aktørene i byggebransjen, f. eks. entreprenører, plikter å ha egne systemer for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Systemene skal forebygge risiko for skader og ulykker som er typiske i bransjen. I tillegg til dette skal byggherren alltid passe på den spesielle risikoen knyttet til konkrete pro-sjekter blir vurdert. Det er byggherren som har mulighet til å redusere risikoen gjennom sine valg når det gjelder blant annet plassering av bygg, utforming, materialvalg og tidspunkt for arbeidene.

Byggherren plikter å sørge for at det utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Planen skal være ‘skreddersøm’ for hvert enkelt byggeprosjekt. Byggherren plikter dessuten å føre tilsyn med at planen etterleves i det daglige arbeidet. Mange kommuner velger å engasjere en ekstern aktør for å vareta disse oppgavene etter forskriften. En slik aktør kalles for ‘byggherrens representant’. Det er viktig at man da passer på at aktøren ikke har andre oppgaver i prosjektet som innebærer fare for interessekonflikt. Utførende entreprenør bør aldri tildeles oppgaven som ‘byggherrens representant’.

Brudd på byggherreforskriften er straffbart. Det finnes eksempel på at det er tatt ut tiltale mot en kommune for brudd på byggherreforskriften i forbindelse med dødsulykke ved rehabilitering av skolebygg. Dette understreker hvor viktig det er at kommunene er seg bevisst det betydelige ansvaret man har som byggherre.

Advokatfirmaet Hjort holder jevnlig innføringskurs i byggherreforskriften. Ta kontakt for nærmere informasjon.