Straffesaker - foretak og næringsliv

Økonomisk kriminalitet

Politiet og påtalemyndighetene har, i likhet med samfunnet for øvrig, satt et betydelig større fokus på økonomisk kriminalitet de siste årene. Vi har, gjennom forsvareroppdrag, fulgt denne utviklingen tett i saker som blant annet gjelder korrupsjon, utroskap, innsidehandel, ulovlig prissamarbeid, subsidiebedrageri og skatte- og avgiftsunndragelser.

Hjort har et av landets største og mest kompetente fagmiljøer når det gjelder forsvarerbistand i økonomiske straffesaker.

I straffesaker som gjelder skatte- og avgiftsunndragelser, innsidehandel eller andre forretningsjuridiske forhold er det av stor betydning at strafferettsadvokaten også har erfaring fra det forretningsjuridiske området og kan nyttegjøre seg de ressursene som for øvrig finnes blant firmaets advokater innen blant annet selskapsrett og skatte- og avgiftsrett.
 


 

Siste saker om Økonomisk kriminalitet

Seier i Høyesterett - vesentlig reduksjon i inndragningskrav

Hjort fremdeles på topp i Prosedyre - Advokatundersøkelsen 2017