Straffesaker - foretak og næringsliv

Foretaksstraff

Vi bistår regelmessig virksomheter som siktes eller tiltales i straffesaker.

iStock_000014156066XLarge

For virksomheter som siktes eller tiltales i straffesaker er det alltid to spørsmål som må vurderes. Det ene er om det er begått en straffbar handling som virksomheten kan holdes ansvarlig for. Dersom dette besvares bekreftende, er det andre spørsmålet om det er hensiktsmessig å reagere med straff mot virksomheten i den konkrete saken.

Selv om saker som gjelder foretaksstraff ofte har likhetstrekk med sivilrettslige tvister, mener vi at vår brede strafferettserfaring er vesentlig. Dette fordi alminnelige strafferettslige og straffeprosessuelle prinsipper gjelder også i disse sakene.

 

Siste saker om Foretaksstraff