Store personalkonsekvenser av Reiten-utvalgets anbefalinger

Reitenutvalgets rapport beskriver at av 148 energiselskaper er det er kun åtte som i dag er pålagt selskapsmessig og funksjonelt skille etter energiloven. Blir utvalgets anbefaling tatt til følge betyr det at nettvirksomheten og konkurranseutsatt virksomhet må skilles ut i separate juridiske enheter, med potensielle konsekvenser for et stort antall ansatte i de ulike virksomhetene. Selskapene må ta stilling til hvilke av virksomhetens ansatte som skal høre til i hvilket selskap, og sørge for at utvelgelse og overføring skjer på en korrekt og effektiv måte.

omorganisering

Arbeidsrettslige problemstillinger

Overføringene av personale reiser en rekke arbeidsrettslige problemstillinger som vi i Hjort er godt kjent med, blant annet fra vår bistand til kraftselskaper i forbindelse med overføring av ansatte for å oppfylle kravene i kompetanseforskriften (en forskrift utvalget for øvrig nå anbefaler opphevet).

Virksomhetsoverdragelse

Vi forventer at overføring av ansatte mellom de ulike selskapene i stor utstrekning vil anses som virksomhetsoverdragelser etter arbeidsmiljøloven § 16. Dette stiller krav til informasjon og drøftelser med tillitsvalgte og ansatte og til de ansattes rettigheter og representasjon hos ny arbeidsgiver.

 Krav til utvelgelsesprosessen

I lys av de bebudede strukturendringene i nettsektoren er det ikke utenkelig at de ansatte vil ha sterke syn på hvilket selskap det er mest attraktivt å bli tilknyttet. For noen kategorier av ansatte vil selskapstilknytningen gi seg selv, fordi det er åpenbart at deres arbeid knytter seg enten til nettvirksomheten eller en annen del av energiselskapet. Blant ansatte i støttefunksjoner vil det på den annen side ofte måtte skje en fordeling mellom de ulike selskapene. For at utvelgelsesprosessen skal stå seg juridisk er det viktig at det legges arbeid i å etablere saklige kriterier og en god prosess for utvelgelse, i samarbeid med virksomhetens tillitsvalgte.

Større omorganiseringer?

Vi antar at mange selskaper vil benytte anledningen en større omorganisering av nettvirksomheten gir, til å foreta en mer helhetlig gjennomgang av organisering, effektivitet og kostnadsnivå i hele energiselskapet. Fra en juridisk synsvinkel forventer vi at slike prosesser blant annet vil kunne kreve presise kunnskaper om kravene til funksjonelt skille, kravene til offentlige anskaffelser, og til regelverket knyttet til omstilling, outsourcing og pensjon.