Statsbygg innfører nye kontraktsvilkår for å bekjempe sosial dumping

Statsbygg har innført nye og strengere vilkår i sine kontrakter for å sikre at ansatte hos både hovedentreprenøren og hans underentreprenører får dekket reise, kost og losji. Dersom vilkårene brytes vil entreprenøren bære konsekvensene av bruddet.

iStock_000017024671Large

I tillegg til risikoen for å bli pålagt kostnader kan entreprenøren risikere avvisning og utestengelse fra offentlige anbudskonkurranser. Det er derfor viktigere enn noen gang å sørge for gode kontraktsvilkår og kontrollrutiner overfor egne underentreprenører.

Oppdragsgivers ansvar for lønns- og arbeidsvilkår

De fleste som driver entreprenørvirksomhet kjenner til allmenngjøringsforskriften og de krav denne inneholder. Et av disse kravene er at arbeidsgiver skal sikre at bestemmelsene i den enkelte allmenngjorte tariffavtale, eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje blir overholdt.

En følge av denne plikten er at oppdragsgivere må stille krav om at ansatte hos underentreprenører har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med forskrift og allmenngjorte tariffavtaler.

Unntaket for lokalt ansatte eller frivillige pendlere

Etter allmenngjøringsforskriften for byggeplasser § 6 skal en arbeidsgiver dekke arbeidstakers utgifter til reise, kost og losji for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig.

Over lengre tid har imidlertid enkelte underleverandører spart betydelige kostander ved å ansette arbeidstakere lokalt på det enkelte prosjekt eller definert dem som såkalte «frivillige» pendlere. Slike arbeidstakerne har ikke rett til å få dekket sine utgifter til reise, kost og losji. Flere av aktørene i bransjen har reagert på denne ordningen.

Statsbygg stenger for unntaket

Statsbygg har nå endret sine kontrakter for å tette dette smutthullet i lovgivningen. Det stilles nå krav om at ansatte hos entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere som søker om pendlerstatus og dermed å ha en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden må søke byggherren og samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiver dekker samtlige utgifter til reise, kost og losji i tråd med forskriften. Dette vil også gjelde «frivillige pendlere».

Som en følge av de nye kontraktskravene har entreprenører en større oppfordring til å sikre at også underleverandørers ansatte får dekning for utgifter til reise, kost og losji. Statsbygg stiller også vidtgående krav til entreprenørens dokumentasjonsplikt for lønns- og arbeidsvilkår, og krever at tilsvarende bestemmelser avtales med underentreprenørene.

Entreprenøren risikerer store kostnader ved brudd

Dersom det oppdages et brudd på kontrakten slår Statsbyggs kontraktsvilkår fast at den primære sanksjonen er at entreprenøren må rette forholdet. Statsbygg forbeholder seg likevel en rett til å holde tilbake betaling, og eventuelt til å heve kontrakten selv om forholdet i ettertid er rettet. Dersom bruddet ligger hos en underentreprenør kan Statsbygg kreve at entreprenøren for egen regning må bytte underentreprenør.

Brudd kan også få uventede ettervirkninger for entreprenøren

I offentlige anbudskonkurranser gjelder både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Etter dette regelverket kan en leverandør avvises dersom det er påvist alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø.

I utgangspunktet gjelder dette brudd innen entreprenørens egen organisasjon. Det er likevel slik at også underentreprenørens brudd vil smitte over til entreprenøren. I ytterste fall kan derfor entreprenøren risikere avvisning i opptil tre år for underentreprenørens manglende oppfyllelse av kontraktsvilkårene.

På tide å gjennomgå egne kontrakter?

Entreprenører som inngår en kontrakt med Statsbygg risikerer således alvorlige konsekvenser ved manglende oppfyllelse, eller forsøk på å omgå betaling av reise, kost og losji til egne eller underentreprenørs ansatte. Mangelfulle kontrakter med underentreprenørene kan i verste fall innebære at kostnadene ved underentreprenørens brudd på slike plikter i sin helhet faller på entreprenøren selv.

Det er ikke usannsynlig at andre offentlige aktører vil følge Statsbyggs eksempel på dette området. Entreprenører som regelmessig deltar i offentlige anbudskonkurranser og inngår kontrakter med offentlige aktører bør derfor gjennomgå sine kontraktsmaler til bruk overfor underentreprenører.

For å sikre seg best mulig bør entreprenører også innføre gode rutiner for å undersøke underentreprenørens tidligere etterlevelse av etiske regelverk, samt rutiner som sørger for at all nødvendig informasjon fra underentreprenøren er innhentet før tilbudsfristen går ut.

Unngå tvister

I Advokatfirmaet Hjort har vi lang erfaring innen arbeidsrett, entreprise og offentlige anskaffelser. Vi ser ofte at mange tvister kunne vært unngått ved hjelp av ryddige kontrakter og bevissthet rundt de gjeldende regelverk.

Ta gjerne kontakt partner Anders Myhre om du ønsker rådgivning innenfor ditt fagfelt.