Sparebank 1 SR-Bank ASA tilkjent erstatning fra advokatfirma

Alex og Trygve

Advokat Alex Borch og advokat Trygve Harlem Losnedahl har bistått Sparebank 1 SR-Bank ASA vedrørende to finansieringsavtaler banken inngikk med helikopterselskapet CHC i 2011 og 2012. Banken fikk i den forbindelse bistand fra et advokatfirma. I følge Borgarting lagmannsrett var det springende punktet i saken om advokatfirmaet ga tilstrekkelig informasjon til sin klient om en ny insolvensklausul i en såkalt restverdiforsikring/garanti (RVI).

Borgarting lagmannsrett avsa dom i saken 13. mars 2019. Advokatfirmaet, den saksansvarlige advokaten og forsikringsselskapet er dømt til å betale en erstatning på kr 75 millioner til SR-Bank. Lagmannsretten har lagt til grunn at advokatfirmaet opptrådte uaktsomt i sin rådgivning, som førte til et tap for SR-Bank på kr 176,7 millioner. På grunn av bankens egen medvirkning ble erstatningen redusert med ca. 60 prosent. Med påløpt forsinkelsesrente utgjør kravet i dag ca. kr 90 millioner.

 

Omtale av saken kan blant annet leses på Rett24 og Stavanger Aftenblad.