Småhusplanen - likevel ikke opphevet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet den 15. juni 2015 Småhusplanen, dvs. reguleringsplanen som omfatter ca. 29 000 eiendommer i Oslo. Begrunnelsen for opphevelsen var at Oslo kommune gjorde en saksbehandlingsfeil da den ikke forhåndsvarslet alle grunneierne om endringene i planen i forhold til tidligere plan. Den 8. oktober 2015 ble Fylkesmannens vedtak opphevet av departementet, gjennom en omgjøring etter forvaltningsloven § 35. Småhusplanen fra 2013 er derfor igjen gjeldende.

småhus_XXXLarge

Fylkesmannens vedtak og Oslo kommune sin klage

Det var Oslo kommune som anmodet Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. Kommunen mente bl.a. at Fylkesmannens vedtak bygget på feil faktisk grunnlag, og at Fylkesmannen hadde anvendt en for streng norm ved vurderingen av forvaltningslovens bestemmelse om hva som fører til ugyldighet dersom det begås saksbehandlingsfeil.

Fylkesmannen konkluderte med at planen fra 2013 var ugyldig ettersom grunneierne etter Fylkesmannens syn ikke var blitt varslet på korrekt og hensiktsmessig måte, og slik at varslingsplikten etter plan- og bygningsloven ikke var oppfylt. I klageomgangen viste kommunen til at varslingen i saken også hadde skjedd gjennom informasjonsavisen Byblikk. Fylkesmannen mente at dette utgjorde en allmenn kunngjøring som alltid kreves, og ikke et skriftlig varsel til den enkelte grunneier, slik det er krav om ved reguleringsplanarbeid.

Massevarsling kan skje

Departementet har imidlertid nå konkludert med at massevarsling i form av informasjonsavis, brosjyre eller lignende kan tilfredsstille lovens krav til varsling på «hensiktsmessig måte». Departementet legger vekt på at ordlyden i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-10 åpner for at varslingsplikten kan tilpasses ved masseinformasjon der individuell varsling er særlig byrdefullt, samt at juridisk teori og tidligere lovforarbeider også åpner for dette.

I den konkrete vurderingen av om informasjonsavisen Byblikk oppfylte kravene til særskilt underretning av grunneierne, viser imidlertid departementet til at informasjonsavisen ikke ga en tilstrekkelig klar oppfordring til grunneierne om å sette seg nærmere inn i saken. Departementet konkluderer derfor med at det foreligger saksbehandlingsfeil.

Gyldighetsvurdering ved saksbehandlingsfeil

Når det foreligger en saksbehandlingsfeil må det foretas en vurdering etter forvaltningsloven § 41 av om vedtaket likevel er gyldig. Vedtaket vil være gyldig dersom det er grunn til å regne med at saksbehandlingsfeilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Departementet legger vekt på at feilen ikke kan anses som vesentlig, idet varsling ikke var helt unnlatt, samt at det ble sendt brev til velforeninger, bydeler, flere høringsinstanser, annonsert i flere aviser og holdt informasjonsmøter. Saken var også gjenstand for betydelig medieomtale. Ved behandlingen inngikk også uttalelser fra en rekke offentlige så vel som private høringsinstanser. Departementet slutter ut fra dette at det ikke ville kommet frem andre synspunkter av betydning uten saksbehandlingsfeilen, og konkluderer så med at «… muligheten for at feilen har virket inn ikke er så nærliggende til at bystyrets vedtak av revisjon av småhusplanen må kjennes ugyldig.» Fylkesmannens vedtak ble dermed opphevet.

Nytt vedtak vil komme

Når Fylkesmannens vedtak nå er opphevet, må i utgangspunktet Fylkesmannen behandle klagesaken på nytt. Departementet har imidlertid valgt å overta behandlingen av klagesaken for den reviderte Småhusplanen. Det er ikke kjent når nytt vedtak vil foreligge. I mellomtiden kan det opplyses at Plan- og bygningsetaten i oktober 2015 ga ut en ny veileder til Småhusplanen fra 2013 (S-4220).

For mer informasjon eller behov for bistand som følge av dette, kan advokat Liv Zimmermann kontaktes.