Småhusplanen i Oslo er ugyldig - opphevet av Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet den 15. juni 2015 Småhusplanen, dvs. reguleringsplanen som omfatter ca. 29 000 eiendommer i Oslo (S-4220, vedtatt 13. juni 2013). Begrunnelsen for opphevelsen er at Oslo kommune gjorde en saksbehandlingsfeil da den ikke forhåndsvarslet alle grunneierne om endringene i planen.

Liv_Zimmerman

Fylkesmannen hadde også innvendinger og merknader til flere av bestemmelsene i planen, bl.a. § 6 (om plassering av bebyggelse og terrengtilpasning), § 7 (om utforming av bebyggelse), § 10 (om bebyggelse, høyder og grad av utnyttelse) og § 18 (om automatisk fredete kulturminner).

Opphevelsen av Småhusplanen av 13. juni 2013 innebærer at kommunen nå vil behandle byggesaker etter den forrige versjonen av planen fra 2006 som på en del områder er mer ”utbyggervennlig” enn planen som ble opphevet. 

Konsekvensen av Fylkesmannens opphevelsesvedtak er ellers at kommunen har fattet et stort antall vedtak de siste 2 årene på et ugyldig hjemmelsgrunnlag. I praksis betyr dette at det sannsynligvis har blitt gitt flere avslag på søknader som ikke skulle vært avslått, og at det har blitt foretatt omprosjektering av tiltak, og bygget mindre på eiendommer, enn hva kommunen hadde hjemmel til å kreve. De juridiske og økonomiske konsekvensene av dette for Oslo kommune er foreløpig uklart, men de kan bli meget store og alvorlige.  

For mer informasjon eller behov for bistand som følge av dette, kan advokat Liv Zimmermann kontaktes. 

Les vedtaket her.