Skattemessige fallgruver ved betingelser knyttet til gave og arv

Arveavgiften er fjernet, men arveoppgjør kan fremdeles by på skatteutfordringer. Et særlig aktuelt tema er betingelser knyttet til arv og gave.

hus i arv

Pass på kostpris

Foreldre kan gi gave skattefritt eller foreta et gavesalg uten gevinstskatt mot et vederlag inntil kostprisen på eiendelen. Arvinger og gavemottakere «arver» arvelaters eller givers skatteposisjoner knyttet til arven eller gaven, og dermed latent fremtidig gevinstskatt på merverdier. Hvor stor latent gevinstskatt er ved senere salg, vil særlig være avhengig av kostprisen på eiendelen.

Betingelser kan utløse skatt

Noen foreldre ønsker å overføre en eiendel til et av barna betinget av at øvrige søsken mottar kontanter tilsvarende deres andel av markedsverdien på eiendelen. Slike betingelser kan etter omstendighetene medføre at foreldrene blir gevinstbeskattet på gavetidspunktet fordi eiendelen anses solgt av foreldene mot vederlag.

Et eksempel kan være hvor foreldrene overfører en utleieleilighet (som ikke kan selges skattefritt) til et av barna. Markedsverdien på leiligheten er kr. 3 mill. og kostprisen er kr. 1 mill.  Foreldrene setter som betingelse at barnet som mottar leiligheten betaler øvrige to søsken kr. 1 mill. hver i kontanter umiddelbart, det vil si deres andel av markedsverdien av leiligheten. En slik betingelsene kan medføre at eiendommen anses solgt av foreldrene mot vederlag på kr. 2 mill. og dermed utløse en skattepliktig gevinst på kr. 1 mill.

Dersom overføringen skjer med betingelse om at andel av eventuelt senere salgsvederlag skal fordeles, kan situasjonen trolig være annerledes, i hvert fall for arveoppgjør. I praksis er det blant annet lagt til grunn at overtakende arving i et arveoppgjør anses fullt ut som eier av eiendommen i et slikt tilfelle. Medarvingene har kun en betinget rett til andel av fremtidig salgsvederlag. Realiseres eiendommen, foretas gevinstberegningen hos eieren. Medarvingenes andel av salgsvederlaget medregnes ikke som en del av utgangsverdien ved gevinstberegningen. For medarvingene realiseres en muntlig fordring og gevinst er skattefri etter særlig bestemmelser om dette.

Dersom foreldrene ønsker å knytte betingelser til arv eller gave, er det viktig å være klar over skattekonsekvenser og vurdere tiltak for å unngå fallgruver i den konkrete saken. Advokatene i Hjorts skatteavdeling kan kontaktes ved spørsmål eller behov for bistand.

Les mer om dette i artikkelen «Unngå skatt ved arv og gave» av advokat Sigve Braaten.