Skatt- og avgiftsrett

Advokatene som arbeider med skatte- og avgiftsrett i Hjort har lang og variert praksis fra advokatvirksomhet.

_MG_0797

Planlegging og gjennomføring av transaksjoner

Når det skal foretas en transaksjon, er det viktig at denne gjennomføres på en skatteoptimal måte. Vi har omfattende erfaring i å strukturere transaksjoner. Vi anbefaler at man i god tid før transaksjonen skal foretas, vurderer valg av fremgangsmåte (innmatsalg/aksjesalg) og behov for forutgående egenkapitaltransaksjoner (fisjon, fusjon eller kapitalnedsettelse).

Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte

Hvordan et generasjonsskifte gjennomføres, beror i stor utstrekning på konkrete vurderinger basert på de involvertes ønsker, interesser og planer. Et vellykket generasjonsskifte forutsetter god planlegging.

Bistand ved skatte- og avgiftstvister

Vi har bistått en lang rekke klienter i klagesaker og rettssaker, herunder ført skatte-, merverdiavgifts- og eiendomsskattesaker for Høyesterett.

Bedriftsbeskatning

Vi har lang erfaring med å bistå skattytere med omdanning av enkeltpersonforetak og deltagerlignede selskap til aksjeselskap, fisjoner og fusjoner. Vi bistår også med utarbeidelse av insentivmodeller for ansatte og partnerskapsmodeller. Vi bistår/har bistått i en rekke administrative og tvister for domstolene, blant annet om rett til underskuddsfremføring, rett til fradrag for tap på fordring og konsernbidrag. Vi bistod vinteren 2017 en skattyter i sak for Høyesterett om skattemessig fradragsrett for tap på fordring.

Tvisteløsning

Hjort har lang tradisjon for å bistå klienter innen tvistebehandling. Vi har de siste årene bistått mange klienter i skatte- og avgiftstvister. Dette gjelder både i klagesaker og for domstolene.

Vi har bistått i skattesaker, merverdiavgiftssaker og eiendomskattesaker – også i Høyesterett.

Siste saker om Skatt- og avgiftsrett

HARD BREXIT – det usannsynlige synes mer og mer sannsynlig! Hvilke konsekvenser vil dette ha for norske selskaper