Reorganisering av nettvirksomhet

Mange nettselskap må reorganiseres for å skille nettvirksomheten fra øvrig virksomhet, dersom departementets forslag til nye regler vedtas. Her kan du lese mer om ulike alternative reorganiseringer og hvordan de kan gjennomføres.

iStock_000027304559_Large

Behovet for ny struktur 

Departementet fremla 15. april 2015 et høringsnotat hvor departementet gir sin tilslutning til Reiten-utvalgets forslag om at det skal oppstilles krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for alle foretak som driver nettvirksomhet og har inntektsramme. Departementet foreslår at foretakene gis en frist på 3 år regnet fra ikrafttredelsen, til å tilpasse seg de nye kravene.

Vedtas reglene som foreslått i høringsnotatet må mange selskap reorganiseres slik at nettvirksomheten skilles fra øvrig virksomhet. I det følgende redegjør vi nærmere for hvordan slike reorganiseringer kan gjennomføres.

Reorganiseringsmodeller

Følgende tre hovedmodeller er trolig mest aktuelle:

Konsernmodellen 

Nettvirksomheten kan sammen med øvrig virksomhet overføres til et datterselskap i et konsern. Den vanligste måten å organisere kraftkonsern på kan illustreres slik:

Konsernmodell_mfj

Parallellmodell

Nettvirksomheten kan utskilles til et nytt selskap eid av de samme eierne som tidligere og i samme eierforhold forhold som tidligere. Dette kan illustreres slik:

Paralellmodell_mfj

Salgsmodell

Nettvirksomheten overføres til et annet selskap, typisk til et annet nettselskap i regionen, mot eierandeler og/eller kontantvederlag. Overføring med oppgjør i eierandel/kontantvederlag kan illustreres slik:

Salgsmodell_mfj

Forhold som må vurderes før omorganiseringen

 

Offentligrettslige forhold

Ved reorganiseringer er det viktig å kartlegge hvilke offentligrettslige forhold som må hensyntas. Dette vil typisk være:

  • Ervervskonsesjoner og unntak for konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven
  • Andre konsesjoner, herunder konsesjoner etter energiloven
  • Skattemessige forhold
  • Merverdiavgift
  • Dokumentavgift 

Privatrettslige forhold

Videre er det viktig å klargjøre om reorganiseringen utløser privatrettslige rettigheter eller forpliktelser. Dette kan typisk være:

  • Om kontraktuelle rettigheter eller forpliktelser kan overføres eller om samtykke må innhentes fra kontraktsmotparten. Kan for eksempel utleier av vannfall kreve vilkårene reforhandlet
  • Utløses forkjøpsrett knyttet til eiendeler, typisk aksjer           

For å kunne vurdere hvilke offentligrettslige og privatrettslige forhold som må hensyntas, er det viktig med en systematisk kartlegging av hvilke eiendeler, rettigheter og forpliktelser som skal overføres.

Nærmere om skatt/avgift

 

Skatt

Hovedregelen er at enhver gevinst ved overføring av nettvirksomheten, utløser skatteplikt for selger. Gevinsten er i utgangspunktet differansen mellom salgsvederlaget for nettvirksomheten og hva selger tidligere har betalt justert for avskrivninger m.v. Selges nettet til et datterselskap, er det et vilkår at prisen svarer til hva en uavhengig kjøper ville betalt for nettet.  

Det er en rekke regler som gjør unntak fra skatteplikt. Særlig aktuelle unntak er:

  • Fisjoner og fusjoner av aksjeselskaper og ansvarlig selskap/komandittselskap kan gjennomføres skattefritt på nærmere bestemte vilkår.
  • Omdannelse av ansvarlig selskap til aksjeselskap på nærmere vilkår kan gjøres uten beskatning.

Dersom ingen av unntakene kommer til anvendelse, kan Finansdepartementet etter søknad lempe på skatteplikten når næringspolitiske hensyn tilsier det. 

Merverdiavgift

Overføringen av nettvirksomheten utløser ikke plikt til å beregne merverdiavgift.  Det er imidlertid viktig at det inngås såkalte justeringsavtaler for å unngå at tidligere fradragsført merverdiavgift må tilbakeføres. Videre kan det oppstå særspørsmål for påløpt, men ikke fradragsført merverdiavgift.

Dokumentavgift

Utgangspunktet er at det skal betales 2,5% dokumentavgift ved overskjøting av fast eiendom beregnet på grunnlag av omsetningsverdien. Et særlig spørsmål er hvordan dokumentavgiftsgrunnlaget skal fastsettes. Dette går vi ikke nærmere inn på.

Overføres eiendommen fra et aksjeselskap og dette skjer etter aksjelovens regler om fisjon eller fusjon, utløser ikke overføringen dokumentavgift. Dokumentavgift utløses heller ikke dersom overføringen skjer etter andre selskapsrettslige regelsett som bygger på kontinuitetsbetraktninger, for eksempel fisjon/fusjon av samvirkeforetak etter samvirkelova.

Veien videre

Eierne og administrasjonen vil måtte vurdere behovet for strukturelle endringer. Etter vår erfaring, krever slike prosesser modning og de ulike alternativene må vurderes.

Det er viktig at nettselskapene starter prosessen i tide slik at de nødvendige forberedelsene gjennomføres, herunder samtaler med eiere og ansatte samt kartleggingen av eiendeler og rettigheter. 

Dersom det er ønskelig å ha med oss som diskusjonspartnere, kontakt oss for et uforpliktende tilbud.