Omstridt vegutbygging stanset av saksbehandlingsfeil

Nord-Troms tingrett avgjorde 18. januar at reguleringsplanen for vegprosjektet Langsundforbindelsen i Troms er ugyldig, da det ikke var utarbeidet konsekvensutredning (KU) før planen ble vedtatt. Advokat Knut Helge Hurum og advokat Christopher Eriksen representerte Reinøy reinbeitedistrikt som vant frem med sitt syn.

langsund_3

Manglende konsekvensutredning før vedtak

Langsundforbindelsen er et fylkesvegprosjekt som omfatter en undersjøisk tunnel fra Ringvassøya til Reinøy i Karlsøy kommune, samt bygging av ny veg og fergeleie på øya. Reguleringsplanen for vegen ble vedtatt av Karlsøy kommune i 2010. Etter klage og senere begjæring om omgjøring ble planen endelig stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/statsråd Jan Tore Sanner i juni 2015. Det ble ikke utarbeidet en konsekvensutredning før reguleringsplanen ble vedtatt, til tross for at reinbeitedistriktet og reindriftsforvaltningen i over ti år har krevd dette.

Krav om KU ved investering over 500 millioner

Tingretten fastslår at med en planlagt investeringskostnad på mer enn kr 500 millioner var det et krav om KU. Når dette ikke forelå var planen vedtatt med en saksbehandlingsfeil, og dette kan ha innvirket på reguleringsplanens innhold. At reinbeitedistriktet tidligere i prosessen hadde fremsatt synspunkter på vegprosjektet, kunne «på ingen måte» erstatte behovet for en KU. Det ble ikke lagt vekt på at det var foretatt en utredning etter at planen var vedtatt. En etterfølgende utredning «kan selvsagt ikke erstatte en KU forut for vedtaket». Samlet sett konkluderer retten med at manglende KU hadde medført «et mangelfullt og uriktig avgjørelsesgrunnlag før kommunestyret vedtok reguleringsplanen i 2010». Reguleringsplanen ble på denne bakgrunn kjent ugyldig.

Konsekvensutredninger med selvstendig verdi

Avgjørelsen fastslår at en KU har en selvstendig verdi, uavhengig av om planprosessen for øvrig har gitt partene anledning til å uttale seg. Det er en «nær sammenheng mellom form og innhold», og en manglende KU vil likevel innebære en risiko for at ikke alle sider av saken er tilstrekkelig vurdert.

Vi er ikke kjent med andre saker hvor en reguleringsplan for en så omfattende vegutbygging er funnet ugyldig av en domstol. Avgjørelsen viser at brudd på tvungne saksbehandlingsregler har konsekvenser for gyldigheten av en reguleringsplan, også for større vegutbygginger hvor den politiske viljen bak reguleringsplanen er stor. Tingrettens avgjørelse vil bidra til å styrke kvaliteten på planarbeidet i senere saker.  

Avgjørelsen er ikke rettskraftig.