Nytt om pensjonsreformen

Arbeidet med å reformere og harmonisere lovgivningen som regulerer de obligatoriske private pensjonsordningene tar nå form, og er nylig lagt frem av Finansdepartementet. Det nye pensjonsproduktet er en "hybridordning" som blander dagens to alternative pensjonsordninger.

golden nest egg

Som en konsekvens av pensjonsreformen, startet Banklovkommisjonen arbeidet med å reformere og harmonisere lovgivningen som regulerer de obligatoriske private pensjonsordningene. Resultatet av dette arbeidet tar nå form, og er lagt frem i NOU 2013:3 og av Finansdepartementet i proposisjon 199 L (2012-2013), fremlagt den 4. oktober 2013.

Det nye pensjonsproduktet, som foreslås som et tillegg til de eksisterende pensjonsordninger, og som etter hvert er antatt å bli en dominerende pensjonsordning for arbeidsgivere i privat sektor, er en såkalt ”hybridordning”. Ordningen innebærer i grove trekk en blanding av dagens to alternative pensjonsordninger; innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger. Det legges opp til stor grad av fleksibilitet når det kommer til risiko og sparing. Det foreslås blant annet maksimalsatser på sparing som ligger betydelig høyere enn dagens maksimumsparing i innskuddsordninger, spesielt for den delen av lønnen (mellom 7,1 G og 12 G) som ikke gir alderspensjonsopptjening etter folketrygdloven.

Banklovkommisjonen foreslo en avvikling av dagens foretakspensjonsordning, men dette forslaget er ikke fulgt opp i proposisjonen. Kommisjonen foreslo også en økning av innskuddssatsene i forhold til gjeldende maksimalsatser i innskuddsbaserte ordninger. Dette er heller ikke fulgt opp av i proposisjonen, men her sies det at en mulig økning vil bli vurdert parallelt med at lovforslaget behandles i Stortinget.

Dersom Stortinget behandler proposisjonen i høst vil den nye hybridpensjonen kunne tas i bruk av arbeidsgivere fra 1. januar 2014.

Vi følger utviklingen med stor spenning. Vår arbeidsrettsgruppe har solid pensjonsrettslig kompetanse, og er klare til å bistå våre klienter.