Nytt lovforslag skal gi kringkastere større frihet ved reklame og sponsing

I et nytt lovforslag fra Kulturdepartementet som ble sendt på høring 15. desember 2015, foreslås det en oppmykning av kringkastingslovens regler for reklame og sponsing.

television apparatus from 1950

Skal bedre konkurranseevnen til norske kringkastere

Norge har på flere punkter strengere regulering av sponsing og reklame enn våre naboland, bl.a. Storbritannia hvor en rekke kringkastere med sendinger rettet mot Norge sender fra. Formålet med det nye lovforslaget er å bedre konkurranseevnen og finansieringsmulighetene til norske kringkastere som opererer i det samme annonsemarkedet som kanaler som sendes fra land med et mer liberalt regelverk.

Nye reklameteknikker – delt skjerm og virtuell reklame

Departementet foreslår å endre det såkalte separasjonsprinsippet som i dag krever et skarpt skille mellom reklame og redaksjonelt innhold, ved at det for enkelte programkategorier foreslås adgang til å ta i bruk nye reklameteknikker. Forslaget innebærer at det åpnes opp for reklame som seerne ikke kan velge bort uten samtidig å velge vekk programmet. Reklame på delt skjerm innebærer at redaksjonelt programinnhold og reklame vises på samme tid på ulike deler av bildeflaten. Høringsinstansene bes særlig uttale seg om reklame på delt skjerm kun skal tillates i direktesendinger fra begivenheter uten opphold (slik som f. eks. langrenn, men ikke idretter med pauser slik som fotball) eller i alle direktesendinger. Virtuell reklame innebærer at man i sendinger setter inn reklame som bare er synlig for seerne, for eksempel ved å bytte ut stadionreklame under et idrettsarrangement. Virtuell reklame foreslås kun tillatt for sportssendinger.

Større frihet til å velge når reklameblokker skal sendes

Det foreslås også en viss oppmykning av de generelle reklamereglene. Begrensningen på 15 % reklame av den totale sendetid foreslås opphevet, men begrensningen på 12 minutter per time beholdes. Videre foreslås det at kringkasterne gis større frihet til selv å velge når reklameblokkene skal sendes. Begrensinger på hvor ofte en sending kan avbrytes for reklame foreslås heretter  kun gjelde for film og nyhetsprogrammer. Barneprogrammer skal imidlertid fortsatt ikke kunne avbrytes med reklame. På dette punktet vil norsk rett fortsatt være strengere enn minimumsreglene i ATM-direktivet. Prinsippet om at reklame må sendes i blokker foreslås opphevet for sportssendinger.

Sponsing

For så vidt gjelder sponsing, åpner forslaget for at sponsorer heretter også kan identifiseres i selve programmet, i enkeltinnslag i programmet eller programtrailere.