Nye regler om konkurranseklausuler og kundeklausuler trer i kraft 1. januar 2016

Stortinget vedtok tidligere i desember nye regler om konkurranseklausuler og kundeklausuler. Nå har regjeringen besluttet at de nye reglene skal tre i kraft allerede 1. januar 2016.

iStock_000005390693Large

Advokatene Alex Borch og Claude A. Lenth deltok begge i arbeidet med utredningen til Arbeids- og inkluderingsdepartementet avgitt 26. september 2008 om konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler.

De vil holde frokostseminar om de nye reglene torsdag 21. januar 2016. Det vil bli åpnet for påmelding i begynnelsen av januar.

Hovedinnholdet i de nye reglene kan sammenfattes som følger:

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler er definert som avtaler som begrenser en arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Konkurranseklausuler kan heretter bare avtales så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Konkurranseklausuler kan gjøres gjeldende i maksimalt ett år etter arbeidsforholdets opphør og arbeidsgiver må gi en skriftlig redegjørelse dersom en konkurranseklausul skal gjøres gjeldende. Arbeidsgiver skal i så fall betale kompensasjon. Kompensasjonen skal i utgangspunktet utgjøre full lønn opp til 8 G og 70 % av lønn over 8 G. Kompensasjonen kan imidlertid begrenses til 12 G. Det kan også avtales fradrag i kompensasjonen med inntil halvparten av annet arbeidsvederlag arbeidstakeren opptjener.

Kundeklausuler

Kundeklausuler er definert som avtaler som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Kundeklausuler kan heretter bare avtales for kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsgiver på anmodning har redegjort for at kundeklausulen vil bli gjort gjeldende. Redegjørelsen skal angi de kundene som omfattes av kundeklausulen. Kundeklausuler kan gjøres gjeldende i maksimalt ett år etter arbeidsforholdets opphør, men arbeidstaker har ikke krav på noen form for kompensasjon.

Virksomhetens øverste leder

De nye begrensningene i adgangen til å avtale konkurranseklausuler og kundeklausuler kan fravikes i avtale med virksomhetens øverste leder forutsatt at vedkommende gis etterlønn.

Ikrafttredelse og overgangsregler

De nye reglene vil gjelde fra 1. januar 2016 for nye avtaler, men først fra 1. januar 2017 for avtaler inngått før 1. januar 2016. Dette skal gi arbeidsgivere tid til å vurdere og tilpasse avtalte konkurranseklausuler og kundeklausuler til de nye reglene. Vi bistår gjerne med å vurdere behovet for å endre gjeldende konkurranseklausuler og kundeklausuler