Nye forskrifter om offentlige anskaffelser er vedtatt - endringene skal gi enklere regler

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser: ny anskaffelsesforskrift, ny forsyningsforskrift, og en ny konsesjonskontraktforskrift. I tillegg er det vedtatt endringer i klagenemndforskriften.

3260

Hovedmålet med de nye forskriftene er å sørge for enklere anskaffelsesregler som er lettere å håndtere både for oppdragsgivere og leverandører. Her er de største endringene:

  • I anskaffelsesforskriften økes den nasjonale terskelverdien fra kr 500 000 kr til kr 1,1 millioner. Innkjøp under 1,1 millioner må dermed ikke lenger kunngjøres og følge forskriftens detaljerte prosedyreregler.
  • Skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester erstattes av et skille mellom tre kategorier av tjenester: tjenester som er underlagt forskriftens regler fullt ut, tjenester som er helt unntatt, og tjenester som følger egne og mer fleksible regler. Blant annet helse- og sosialtjenester faller i denne siste kategorien.
  • Forhandlingsadgangen utvides. Ved anskaffelser under EØS-terskelverdiene kan oppdragsgiver etter tilbudsfristen fritt velge om det skal forhandles med leverandørene. Også over EØS-terskelverdiene er det mer fleksible regler.
  • Kravene til dokumentasjon fra leverandørene forenkles. Blant annet kan leverandørene bruke egenerklæringer som foreløpig bevis for at de oppfyller kvalifikasjonskravene i konkurransen. Oppdragsgiver kan også i større grad enn i dag be leverandørene om å ettersende opplysninger og dokumentasjon som mangler eller er uklare.
  • Anskaffelsesprosessen skal være elektronisk.
  • Det gis i enkelte tilfeller adgang til å bruke en forenklet kunngjøringsform, såkalt forhåndskunngjøring. Under EØS-terskelverdiene er muligheten åpen for alle oppdragsgivere, og over EØS-terskelverdiene gjelder den for ikke-statlige oppdragsgivere, herunder kommuner.  
  • Staten og kommunene skal ikke lenger følge anskaffelsesforskriften ved innkjøp som gjelder forsyningsaktiviteter, men de enklere reglene i forsyningsforskriften.

De nye forskriftene er planlagt å tre i kraft samtidig med den nye anskaffelsesloven, 1. januar 2017.