Ny veileder for SHA-plan

Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring har nylig lansert en veileder for utfylling av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). Formålet med veilederen er at byggherrene skal utarbeide mer ensartede og håndterbare SHA-planer som er anvendbare for alle aktørene i utførelsesfasen.

Colorful scaffolding and reinforcement at a construction site

Bygg­herren har hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at sikker­het, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt, og SHA-planen er byggherrens viktigste verktøy i denne forbindelse. Det har imidlertid hersket betydelig usikkerhet om hvilke krav som stilles til en SHA-plan etter byggherreforskriften. Tilbakemeldingen fra bransjen har vært at SHA-planen i praksis ikke har fungert etter sin hensikt, og at planene ofte blir for omfattende og lite anvendbare.

Formålet med den nye veilederen er å øke bevisstheten om hva som er hensikten med en SHA-plan, og å hjelpe byggherren med å utarbeide gode og håndterbare planer i samsvar med byggherreforskriftens krav. Veilederen inneholder beskrivelser av de ulike kravene som stilles til en SHA-plan, og gir konkrete anbefalinger til hva planen bør inneholde. I tillegg er det beskrevet noen typiske fallgruver, mangler og misforståelser som ofte gjøres ved utarbeidelse av SHA-planer. Det er også inntatt en rekke eksempler som viser hvordan blant annet distribusjonslister, revisjoner og organisasjonskart kan utarbeides.

Et vesentlig element i SHA-planen, er at beskrivelsen av spesifikke tiltak for arbeider som kan innebære fare for liv eller helse, er basert på risikovurderinger tilpasset det gjeldende prosjektet. Det har tidligere hersket usikkerhet til hvilke krav byggherreforskriften stiller i denne forbindelse. En typisk fallgruve er at tiltakene som er beskrevet er generelle og ikke prosjektspesifikke. Veilederen tydeliggjør at det ikke er tilstrekkelig å vise til generelle forskriftskrav i SHA-planen, og inneholder en nyttig tabell som kan brukes i arbeidet med beskrivelsen av de spesifikke tiltakene.

Veilederen kan lastes ned fra hjemmesiden til Norsk Eiendom.