Ny Hjort Journal; Kommuner i endring

Kommune-Norge er i endring. I tiden fremover må kommunene være forberedt på de omstillingene kommunereformen innebærer. Målet med kommunereformen er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati. 

Andreas_Stang_Lund (2)

Kommunene vil kunne få nye oppgaver, de økonomiske rammene vil bli endret og det vil bli flere store kommuner i Norge. To av artiklene i denne utgaven av Hjort Journal tar for seg ulike rettslige problemstillinger kommunereformen reiser; "Ny arbeidsgiver og flere kollegaer" og "Følger for kommuneøkonomien på kraftsektoren". Disse står samtidig som eksempler på viktigheten av juridisk kunnskap og veiledning i den omstruktureringen av kommunesektoren som nå skal skje. Hjort kan gi fulldekkende bistand i denne prosessen, på alle trinn.

Fra både oppdragsgiver- og leverandørsiden har det lenge vært et sterkt ønske om enklere og mer effektive anskaffelsesregler. Nærings- og fiskeridepartementet har nå sendt forslag til nye regler om offentlige anskaffelser ut på høring. Forslaget gjør endringer både i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften, og innfører dessuten en helt ny forskrift om tildeling av konsesjonskontrakter. Departementet foreslår også nye regler som skal effektivisere håndhevelsen av ulovlige direkteanskaffelser.  I denne utgaven omtaler vi endringsforslagene, som særlig har som formål å forenkle anskaffelsesregelverket.

Denne utgaven av Hjort Journal inneholder også andre artikler om sentrale og praktiske problemstillinger som vi håper kan være til nytte. Blant annet omtaler vi en nylig uttalelse fra Lovavdelingen om adgangen til å nekte innsyn i advokatråd. Dette er en problemstilling mange kommuner er opptatt av, og Lovavdelingens uttalelse bidrar til avklaring.  

Andre artikler i journalen er:

Kommunesammenslåing; Ny arbeidsgiver og flere kollegaer

Kommunereformen; Følger for kommuneøkonomien på kraftsektoren

Kan kommuner nekte å gi innsyn i råd fra andre advokater? 

Bør prisen på konsesjonskraft endres?

Fylkeskommunal strid om medeiendomsrett

 

Vi vil også introdusere vår nye ressurs på offentlig sektor. Kjersti Cecilie Jensen startet hos oss 15. april. Hun kom da tilbake til Hjort etter noen år i  Advokatfirmaet Lund & Co DA. Kjersti er erfaren når det gjelder bistand til kommunal sektor, herunder i spørsmål knyttet til organisering av eierskap og forvaltning av rettigheter fra vannkraftsektoren.

God lesning!