Når flommen rammer byggeplassen

Når flommen rammer byggeprosjektet risikerer man både skader og forsinkelser. Standardkontraktene i bransjen har derfor bestemmelser om hvem av entreprenør og byggherre som må svare for værgudenes vilje og hvilke plikter og rettigheter flommen medfører.

506066176

Ekstraordinære værforhold

Byggherre og entreprenør er i utgangspunktet selv ansvarlige for å takle værutfordringer. Greier man ikke det vil medkontrahenten kunne ha krav på fristforlengelse, vederlagsjustering, dagmulkt, erstatning osv.

I standardkontraktene er det derimot gjort unntak for såkalte «ekstraordinære værforhold». Om en flom kan regnes som ekstraordinær, såkalt «storflom», vil avhenge av forholdene på stedet, typisk hvor flomutsatt området er sett i forhold til de vannmengder man står over for. Den som inngår avtale om byggeprosjekter på særlig flomutsatte steder må forventes å ta høyde for håndtering at de vannmengder som er vanlige på stedet.

Økonomiske tap

Om storflommen forårsaker skader på byggearbeidene vil entreprenørens forsikring normalt dekke kostnadene. Derimot kan både entreprenør og byggherre få kostnader av at fremdriften forsinkes og frister ikke nås.

Etter standardkontraktene bærer partene selv sine økonomiske tap. Entreprenøren kan ikke kreve vederlagsjustering for tap av at arbeidet må utsettes og byggherren kan ikke kreve dagmulkt fordi frister ikke nås.

Fristforlengelse

Både byggherre og entreprenør har krav på fristforlengelse om de blir forsinket av storflom. Det samme gjelder for ringvirkningene av forsinkelsen der flere ledd rammes. For eksempel kan flommen hindre byggherren i å levere nødvendige materialer, og entreprenøren har da krav på fristforlengelse for at arbeidene måtte utsettes til materialene var på plass. Tilsvarende gir forsinkelse hos entreprenørens kontraktsmedhjelpere entreprenøren krav på fristforlengelse overfor byggherren.

Lengden på fristforlengelsen

Fristforlengelsen skal utmåles basert på en helhetsvurdering av hvilken tidsmessig følge flommen har fått, inkludert nødvendige avbrudd og eventuelt om arbeider forskyves til en mindre gunstig årstid. Om årstiden er mindre gunstig avgjøres ut fra hva man kunne forvente da man krevde fristforlengelse. For eksempel kan entreprenørens arbeider bli forskjøvet til vinterstid og han krever ekstra tid i påvente av en vanlig vinter. At det senere viser seg at vinteren ble unormalt mild og at entreprenøren av den grunn kunne klart seg med en kortere fristforlengelse er uten betydning. Andre eksempler på forhold det skal tas hensyn til er den ekstra tiden som går med til nedrigging før flommen rammer, opprigging etterpå og planlagte ferieuker.

Varsel om krav på fristforlengelse

Krav om fristforlengelse må fremsettes «uten ugrunnet opphold». Det skal varsles selv om man enda ikke vet hvilke tidsmessige konsekvenser flommen får. Man sender da først nøytralt varsel om at det kreves fristforlengelse av hittil ukjent omfang. Så snart konsekvensene av forsinkelsen er kjent sender man uten ugrunnet opphold nytt varsel med lengden på fristforlengelsen som kreves. Det spesifiserte varselet må besvares av medkontrahenten uten ugrunnet opphold, ellers kan han ikke protestere på kravet.

Forsering om krav på fristforlengelse avslås

Dersom entreprenøren får avslag på en fristforlengelse han mener å ha krav på har han to valgmuligheter. Han kan fastholde kravet på fristforlengelse og levere til utsatt frist eller han kan anse avslaget som et pålegg om forsering. Velger entreprenøren å forsere må han forsikre seg om at dette ikke blir urimelig dyrt for byggherren og deretter varsle om kostnadsestimatet.

Oppsummering

Verken byggherre eller entreprenør er ansvarlig for en flom som ut fra forholdene på stedet er ekstraordinær og konsekvensene faller derfor delvis på hver av dem. Alle økonomiske kostnader og tap bæres av partene selv eller deres forsikringsselskap. Begge parter kan derimot kreve fristforlengelse overfor den andre når de hindres av flommen. Det er da viktig at det varsles så fort man ser det vil bli forsinkelser, selv om lengden på forsinkelsen er uavklart. Konsekvensene av flommen må deretter varsles så fort de er kartlagt.