Når ansatte vil starte konkurrerende virksomhet

Lovgivningen søker å stimulere og legge til rette for konkurranse mellom næringsdrivende. Det er derfor legitimt, og det hører til dagens orden i næringslivet, at ansatte i en virksomhet vil prøve lykken og starte sin egen virksomhet, ofte i konkurranse med sin tidligere arbeidsgiver. Men dette er et juridisk minefelt.

_MG_9304

Det er lett for den ansatte å tråkke feil når løse tanker om etablering av egen virksomhet går over til konkret planlegging og forberedende skritt.

Den tidligere  arbeidsgiver kan på sin side ha grunn til å spørre seg om alt er gått rett og riktig for seg den dagen man opplever konkurransesituasjonen som et ubehagelig faktum. Hvis det er grunn til mistanke om illojal opptreden og misbruk av bedriftsintern og konkurransesensitiv informasjon fra tidligere arbeidsforhold, oppstår vanskelige rettslige og taktiske spørsmål om hvordan saken kan angripes og løses.

Konkurranseklausuler og ulovfestede regler om lojalitetsplikt for arbeidstakere

Ofte vil den ansatte ha konkurranseklausul i sin tidligere ansettelseskontrakt, som innebærer karenstid for deltagelse i konkurrerende virksomhet. Men selv om avtalen mangler en slik klausul, vil den ansatte være underlagt ulovfestede regler om lojalitetsplikt i arbeidsforholdet.

Den som vil starte for seg selv må spørre seg:

Kan man stifte et selskap med en intensjon om konkurrerende virksomhet mens man fortsatt er ansatt? Er det lovlig å kontakte arbeidsgivers kunder og forretningsforbindelser og opplyse at man er i ferd med selv å bli aktør i markedet? Kan man involvere andre ansatte og motivere dem til å begynne hos den nyetablerte konkurrenten? Når og hvordan kan det eventuelt skje?

Den ansatte plikter å tilbakelevere alt som tilhører arbeidsgiver ved opphør av ansettelsesforholdet. Kan man likevel ta med seg sine erfaringsmapper med dokumenter av faglig karakter? Hva med generell bransjeinformasjon og annet som inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger? Hvilket elektronisk lagret materiale plikter man å tilbakelevere eller slette? Grenseoppgangen kan være vanskelig, og de fleste arbeidsgivere er slappe i sin håndhevelse av tilbakeleveringsplikten. Den ansatte bør vite at det kan medføre strengt straffansvar å laste ned eller kopiere til privat bruk arbeidsgivers bedriftsinterne dokumenter.

Hva kan en arbeidsgiver gjøre når urettmessig konkurranse oppdages?

Det vil ofte gå noe tid før konkurranseforholdet er et faktum og den tidligere arbeidsgiver reagerer. Urettmessig konkurranse kan kreves stanset med begjæring til retten om midlertidig forføyning, men ofte mangler man de håndfaste bevis. Loven åpner imidlertid for at man kan gjennomføre bevissikring uten å gå til sak, sogar uten forhåndsvarsel til motparten, typisk ved beslag av datalagret materiale på motpartens dataanlegg. Tidligere arbeidsgiver kan også kreve erstatning, men det kan være en utfordring å bevise årsakssammenheng og omfanget av det økonomiske tap man har lidt. Erfaringer viser at slike konflikter kan forebygges med presise avtaler og nøyaktige rutiner i forbindelse med opphør av nøkkelpersoners ansettelsesforhold. Hvis konflikten likevel er et faktum, kreves juridisk innsikt og sindige strategivurderinger med sikte på optimalt utfall av saken. Advokatfirmaet Hjort DA har bred erfaring i håndtering av slike saker.