Nå kan det bli vanskeligere å bruke telefonen i markedsføringen

Et nytt lovforslag om telefonsalg kan gjøre det vanskelig for næringsdrivende å ringe opp egne kunder som har reservert seg mot slike henvendelser i Reservasjonsregisteret eller direkte hos den enkelte næringsdrivende.

How can I help you today sir?

Det er kun denne situasjonen lovforslaget omfatter. Har ikke kunden reservert seg mot telefonsalg, skal den næringsdrivende fortsatt kunne ta kontakt pr. telefon - slik det er lov til i dag. Etter dagens regler kan en næringsdrivende også ringe opp egne kunder som har reservert seg mot telefonsalg, så lenge det er tale om markedsføring av samme eller tilsvarende varer og tjenester som det eksisterende kundeforholdet er basert på. Det er denne adgangen som nå står for fall.

Departementet foreslår at det heretter kun er der forbrukeren selv uttrykkelig «anmoder» om å bli kontaktet per telefon at dette skal være tillatt. En slik anmodning må rettes til hver enkelt aktør som forbrukeren ønsker å bli kontaktet av. Det innebærer at ingen næringsdrivende kan ta imot anmodninger på vegne av andre, heller ikke for andre selskaper innen sammen konsern eller samarbeidspartnere.

Begrepet «anmodning» er benyttet i lovforslaget for å signalisere at formålet er å sikre at telefonoppringninger kun skjer etter et reelt ønske fra forbrukeren. Det skal fortsatt være lov for den næringsdrivende til å ta initiativ til å få en slik anmodning, typisk at forbrukeren kan krysse av i en rubrikk for at han eller hun ønsker å bli kontaktet pr. telefon.

Det foreslås ikke at forbrukerens anmodning må være fremsatt skriftlig. Men det vil fort være i den næringsdrivende interesse å skaffe seg dokumentasjon på at forespørselen faktisk ble fremsatt, fordi det ellers foreligger en risiko for at man blir ansett for å ha overtrådt forbudet.

Selv om forbrukeren har bedt om å bli kontaktet på telefon, må det vurderes konkret hvor mange ganger vedkommende kan bli oppringt og hvilke tilbud som kan fremsettes. Innholdet i anmodningen og i hvilken sammenheng denne ble fremsatt vil være sentrale momenter i denne vurderingen. I høringsnotatet tas det blant annet til ordet for at en kunde som fyller sitt navn og telefonnummer etter å ha klikket seg inn på en nettannonse for strømavtale bare har bedt om å oppringt om dette tilbudet. Strømleverandøren kan da bare foreta én enkelt telefonhenvendelse. Takker forbrukeren nei til tilbudet, skal strømleverandøren ikke kunne kontakte forbrukeren på nytt for å høre om han er interessert i en annen type strømavtale. For å unngå at anmodningen skal være begrenset til én enkeltstående henvendelse, må forbrukeren uttrykkelig be om å få «gode tilbud» fra den næringsdrivende.

Unntaksvis skal det etter forslaget også kunne innfortolkes en uttrykkelig anmodning dersom partene er i et pågående kontraktsforhold. Dette vil typisk gjelde de situasjoner der det er nødvendig å kontakte kunden for å oppfylle en plikt eller dersom dette anses for å være omfattet av den lojalitetsplikten som følger av at partene er i et kontraktsforhold. Eksemplene som høringsnotatet oppstiller er bilverkstedet som etter håndverkertjenesteloven § 9 er pliktig til å kontakte forbrukeren der det oppdages at det er nødvendig å foreta en reparasjon som går utover det som opprinnelig var avtalt eller der banken oppdager at et innskudd er i ferd med å bli foreldet og trenger å få opplyst hva kontoinnehaver ønsker å foreta seg. Videre skal en megler kunne ringe sin oppdragsgiver for å orientere om «gode tilbud», fordi megleroppdraget i seg selv anses å være en anmodning om å få denne type tilbud.

Forslaget ble sendt ut på høring i sommer, og høringsfristen er 9. oktober. For å lese hele høringsnotatet, se link (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-reglene-for-telefonsalg/id2427308/).