Mer effektiv og proaktiv håndheving av forbrukervernet

Fra 1. januar 2018 blir håndhevingen av markedsføringsloven og angrerettsloven skjerpet. Flere næringsdrivende risikerer å få vedtak mot seg, og saksbehandlingen vil skje raskere.

vekt og klubbe

Forbrukerombudet endrer 1. januar 2018 navn til Forbrukertilsynet. I dette ligger mer enn en navneendring. Forbrukertilsynets kompetanse blir utvidet, og tilsynet kan heretter treffe vedtak ved overtredelse av alle bestemmelsene som beskytter forbrukere i markedsføringsloven eller som Forbrukertilsynet ellers har tilsyn med. Forbrukerombudets nåværende plikt til først å søke en minnelig løsning oppheves. Forbrukertilsynet vil selv kunne gi direkte pålegg, ilegge overtredelsesgebyr og så videre i alle saker. Forbrukertilsynet vil også kunne sette i gang saker av eget tiltak. 

Den som er misfornøyd med Forbrukertilsynets vedtak, kan påklage vedtaket til Markedsrådet. Markedsrådets hovedoppgave blir heretter å behandle slike klager, og det innføres en reell forvaltningsmessig to-instansbehandling. 

Formålet med lovendringen er å gjøre Forbrukertilsynet til en mer effektiv tilsynsmyndighet. Fra og med neste år må næringsdrivende som henvender seg til forbrukere, forholde seg til en mer aktiv tilsynsmyndighet med en større og kraftigere verktøykasse enn i dag. Forbrukertilsynet vil raskere og mer effektivt kunne agere mot de useriøse aktørene i markedet. Forslaget har konsekvenser for alle næringsdrivende. Rommet for feilskjær snevres inn, og man risikerer overtredelsesgebyr også der innholdet i loven oppleves som uklart. Veien fra feilsteg til reaksjoner blir kortere enn i dag. Arbeidet med å etterleve regelverket blir derfor viktigere.