Mer effektiv konkurranselovgivning

Det er nylig fremlagt en rekke forslag som har til hensikt å effektivisere konkurranselovgivningen (NOU 2012:7). Den del av forslaget som har fått størst oppmerksomhet, er forslaget om å heve omsetningstersklene for meldeplikt ved fusjoner, oppkjøp mv. vesentlig. I dag er det meldeplikt også ved små transaksjoner og norsk konkurranserett skiller seg på dette punkt vesentlig fra regelverket i andre land.

Et annet av forslagene som ventelig vil ha stor praktisk betydning, er innføringen av en bestemmelsen om at saker kan avsluttes i form av bindende tilsagn, og ikke bare i form av forbuds- eller bøtevedtak som i dag. Forslaget åpner for en enklere og raskere saksbehandling samt mer kreative og fleksible løsninger tilpasset de konkrete konkurranseproblemene som måtte oppstå i det enkelte marked. Dette kan være en fordel for alle involverte, men forslaget åpner også for at det reelt sett kan bli enklere å gripe inn mot en påstått konkurransebegrensende atferd i strid med konkurranselovens materielle regler på bekostning av de rettssikkerhetsgarantier gjeldene saksbehandlingsregler er ment å ivareta.

Det er videre fremlagt forslag som skal effektivisere lempningsinstituttet. Både foretak og ansatte og styremedlemmer i foretak som selv melder fra om at man har overtrådt konkurransereglene, foreslås fritatt for straffeansvar dersom vilkårene for hel lempning er oppfylt. Et mindretall i utvalget, går dertil inn for at slike foretak også fritas for erstatningsplikt.

Mer skuffende er det at utvalget ikke foreslår endringer i gjeldene regelverk om opplysningsplikt til Konkurransetilsynet. Dette er et regelverk som adskiller seg fra det som ellers gjelder i økonomiske straffesaker og opplysningsplikten reiser en rekke problemstillinger knyttet til sentrale rettsikkerhetsgarantier. På den annen side kommer utvalget med flere etterlengtede forslag som vil klargjøre prosessen knyttet til bevissikring og beslag slik som krav om at beslutning om bevissikring må angi hva saken gjelder, at det primært kun skal tas beslag i kopier og regler for håndtering av databeslag.