Meldeplikt og gjennomføringsforbud - lett å trå feil

Oppkjøp og fusjoner er meldepliktig til Konkurransetilsynet når partenes omsetning overstiger 50 millioner kroner til sammen og hver av partene har en omsetning på over 20 millioner kroner. Meldeplikten gjelder også ved virksomhetserverv. Det er gjennomføringsforbud inntil Konkurransetilsynet har gitt sin godkjennelse.

_MG_9675

Konkurransetilsynet har det siste året hatt økt oppmerksomhet mot transaksjoner med relativt beskjeden omsetning, og Konkurransetilsynet har sanksjonert i flere saker det partene enten av uvitenhet eller forglemmelse har unnlatt å oppfylle sin meldeplikt. Dertil kommer at grensen mellom virksomhetserverv og overtagelse av enkeltaktiva kan være uklar, noe den i 2012 omtalte tvisten mellom Konkurransetilsynet og Norgesgruppen er et eksempel på. Spørsmålet var i den saken hvorvidt  det Norgesgruppen mente kun var en overtakelse av leiekontrakter til lokaler knyttet til dagligvarehandel, var meldepliktig som en virksomhetsoverdragelse. Men også i mer alminnelige transaksjoner er det lett å trå feil med hensyn til når det skal meldes og hvilke integreringstiltak man må avstå fra inntil Konkurransetilsynet har godtatt transaksjonen.

Ved meldepliktige transaksjoner gjelder et gjennomføringsforbud inntil transaksjonen er godkjent av Konkurransetilsynet. Det er ikke tillatt å overta aksjer eller stemme for de ervervede aksjene i selskapets styre, generalforsamling etc. Det er heller ikke tillatt å foreta endringer i ledelse og ansatte eller foreta fysisk integrasjon av virksomhetene, for eksempel integrasjon av økonomisystemer, fysisk tilpasning av lokaler, utførelse av administrative oppgaver for hverandre og lignende. Videre er markedsmessig samordning forbudt. Dette omfatter for eksempel overtagelse av kunder, felles markedsføring overfor kunder, det at en av partene tar i bruk den andres navn, at kundeforhold avsluttes som følge av transaksjonen osv.

Ovennevnte er ikke noen uttømmende liste over hva som ikke er tillatt, men konkrete eksempler på brudd på gjennomføringsforbudet som Konkurransetilsynet har sanksjonert mot de siste to årene. At overtredelsen har skyldtes en ren forglemmelse eller uvitenhet om regelverket, har ikke fritatt for bøter. Det er heller ikke noen forutsetning at transaksjonen reelt reiser konkurransemessige problemstillinger.

 

Ved ulike former for oppkjøp er det derfor viktig å helt konkret avklare om det foreligger meldeplikt og hva som er tillatt å gjøre eller ei inntil Konkurransetilsynets saksbehandling er avsluttet.