Løpehjulet kan redusere bedriftens skatt

Utskiftning av løpehjul eller andre deler av aggregatet kan vurderes som en kostnad som skal utgiftsføres direkte - og gi en betydelig skattereduksjon i investeringsåret.

Løpehjul_stort

Valg av utgiftsføring av deler til et aggregat kan få store konsekvenser for den skattemessige behandlingen, avhengig av om det vurderes som en kostnad som skal utgiftsføres direkte eller som en investering som fradragsføres gjennom avskrivninger.

Dersom løpehjulet koster 50 millioner kroner, vil en direkte utgiftsføring innebære at den samlede skattekostnaden i investeringsåret blir redusert med 29 millioner kroner gjennom effekten av redusert grunnrente og alminnelig inntektsskatt.

Anses utskifting av løpehjul som en investering som skal aktiveres, kommer skattefradraget over en periode på 40 år. Nåverdien av skattereduksjonen vil med 3,5 % diskonteringsrente være ca. 15 millioner kroner.

Direkte utgiftsføring

Dersom en del av et driftsmiddel skiftes ut og erstattes med en tilsvarende komponent, kan kostnaden til anskaffelse av den nye komponenten utgiftsføres direkte. Et unntak gjelder dersom den nye komponenten representerer en standardforbedring. I så fall skal bare kostnadene med å bringe driftsmiddelet tilbake til opp-rinnelig standard utgiftsføres direkte. Standardhevingen anses som en investering som må aktiveres. Er utskiftningene på driftsmiddelet omfattende, kan dette resultere i at hele driftsmiddelet anses som nytt. Da må  alle utskiftningskostnadene aktiveres. Restsaldo på det utskiftede driftsmiddelet kan da fradragsføres skattemessig etter en saldometode.

Aggregat som driftsmiddel

Direkte utgiftsføring av komponenter som for eksempel løpehjulet forutsetter at aggregatet anses som et driftsmiddel. Argumenter som taler for at ulike komponenter utgjør ett driftsmiddel er at det er en sterk fysisk integrasjon og funksjonell tilknytning mellom de ulike komponentene. At turbinen og generatoren er forbundet fysisk gjennom generatorakslingen, tilsier at turbin og generator inngår i samme driftsmiddel: aggregatet. At løpehjulet er koblet sammen fysisk med generatorakslingen, må skatterettslig føre til at det anses som en del av aggregatet. Det tilsier at utskiftninger av komponenter som inngår i aggregatet – herunder utskifting av løpehjul – vil kunne utgiftsføres direkte.

Utskifting og økt yteevne

Skiftes løpehjulet i et nytt løpehjul av tilsvarende standard som det gamle, må kostnaden kunne utgiftsføres direkte. Leder utskiftningen til en økt virningsgrad, må det samme gjelde såfremt det nye løpehjulet har samme ”relative standard” som det gamle som ble skiftet ut. Informasjon i selvangivelsen Det beror i stor grad på skjønn hvor grensen mellom direkte utgiftsføring og aktiveringsplikt skal trekkes. Skattytere som krever fradrag for utskiftning av løpehjul, bør derfor redegjøre for dette i selvangivelsen. På denne måten unngår skattyter risiko for å få tilleggsavgift. Dersom skattekontoret ikke reagerer innen to år etter utløpet av inntektsåret, vil det dessuten være avskåret fra å foreta en endringsligning.