Ledelsessystem for antikorrupsjon - ny internasjonal standard

Nylig ble en ny internasjonal standard, «Ledelsessystem for antikorrupsjon», lansert i Norge. Standarden er et resultat av et bredt internasjonalt samarbeid som har pågått siden 2013, og blir et viktig ledd i arbeidet med å etablere et effektivt system mot korrupsjon.

iStock_000016817188Large

Lovgivningen i Norge gir i dag ingen veiledning om forebyggende tiltak mot korrupsjon, og standarden (NS-ISO 37001)vil derfor bli viktig i bedrifters arbeid med å ta antikorrupsjon på alvor. Den skal være anvendelig for alle typer virksomheter og skal være egnet til å forebygge alle mulige former for korrupsjon. Standarden bygger av den grunn i stor grad på generelle prinsipper og er skrevet for å kunne tilpasses den enkelte organisasjon.

Redusert risiko for foretaksstraff og personlig straffeansvar

Innføring av standarden i organisasjonen, og eventuell intern eller ekstern sertifisering, vil redusere risikoen for korrupsjon, gi bedriften troverdighet og vil være et argument for at bedriften har iverksatt nødvendige tiltak for å forebygge korrupsjon. Dersom bedriften likevel skulle bli gjenstand for etterforskning, vil dokumenterbar etterlevelse av standarden være et argument for at foretaksstraff ikke skal ilegges, jf straffeloven § 28 første ledd litra c. For personlig straffeansvar for ledere vil det kunne være av betydning om man har innført standarden og fulgt tiltak fastsatt i medhold av standarden.

Standarden forutsetter videre at antikorrupsjonsarbeidet samordnes med virksomhetenes øvrige arbeid mot straffbare forhold, og vil følgelig kunne ha en preventiv innvirkning generelt mot dette.

Fungerende compliancesystem en forutsetning

Standarden forutsetter at ledelsen har en riktig forståelse av virksomheten, da denne danner grunnlaget for de tiltak som iverksettes. Videre er det en forutsetning at ledelsen har utarbeidet en tydelig antikorrupsjonspolicy og et fungerende compliancesystem. Ledelsessystemet for antikorrupsjon kan integreres i organisasjonens øvrige ledelse eller etableres selvstendig på samme nivå som, eller over, selskapets øvrige ledelse.

Antikorrupsjonsstandardens innhold

Standarden inneholder både krav og veiledning for å etablere, opprettholde og forbedre kontrollfunksjoner for å motvirke korrupsjon. Dette er eksempelvis anvisning om å utnevne ansvarlige for tilsyn og opplæring, samt prosedyrer for rapportering av mistenkelige forhold og etterforskning av disse. Standarden inneholder også sjekklister over hva som kreves og hva som anses som tilstrekkelig.

Idet standarden skal passe for alle typer virksomheter av ulike størrelser, er den lite spesifikk. Det er imidlertid gjennomgående tydelige krav om rapportering til toppledelsen og klare forventninger til bakgrunnsundersøkelser og risikovurderinger av ansatte, samarbeidspartnere og kunder mv. Det stilles også krav om at alle ledd i virksomheten blir gjort kjent med organisasjonens antikorrupsjonstiltak.

Hjorts advokater bistår alle typer virksomheter med å etablere, kvalitetssikre, videreutvikle og forbedre systemer for antikorrupsjon. Les mer om dette på Compliance og krisehåndtering.