Konkurranseklausuler - nytt forslag

I arbeidskontrakter er det blitt mer vanlig å ta inn regler om hvorvidt arbeidstaker etter endt arbeidsforhold kan delta i eller arbeide for konkurrerende virksomhet mv. I september 2008 leverte Advokatfirmaet Hjort DA på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet en utredning vedrørende konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler. Utredningen ble sendt på høring med høringsfrist 1. november 2010.

Forslaget til nye bestemmelser gjelder konkurranseklausuler avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og foreslås inntatt i eget kapittel i arbeidsmiljøloven. Klausuler som ikke omfattes av forslaget vil fortsatt reguleres av avtaleloven § 38. Det foreslås at tre hovedvilkår må være oppfylt for at en konkurranseklausul skal kunne gjøres gjeldende:

 

Den må være inngått skriftlig, det må foreligge særlige grunner og arbeidstakeren har krav på vederlag.

 

Hva som utgjør særlig grunner er angitt i bestemmelsen og må foreligge på det tidspunktet konkurranseklausulen gjøres gjeldende. Innføringen av krav om særlige grunner, innebærer at friheten til å benytte konkurranseklausuler strammes inn. Det vil si at dersom konkurranseklausul ville ha blitt satt til side etter avtaleloven § 38 annet ledd, vil den klare hovedregel være at det ikke foreligger særlige grunner.

 

Vederlaget må utgjøre minimum 50 % av arbeidstakerens lønn på fratredelsestidspunktet.

 

Konkurranseklausulen faller bort dersom arbeidsgiver ikke skriftlig bekrefter overfor arbeidstaker at konkurranseklausulen gjøres gjeldende innen to uker etter oppsigelsen eller avskjeden. Klausulen kan i høyden gjøres gjeldende i ett år fra arbeidsforholdets opphør. Tidsrommet klausulen kan gjøres gjeldende reduseres dersom arbeidsforholdet har hatt kort varighet.