Kompetanseforskriften er opphevet 

Regjeringen har som varslet opphevet kompetanseforskriften som stilte tallfestede krav til bemanning hos kraftprodusenter og nettselskap. Kompetanseforskriften erstattes av en bestemmelse i energilovsforskriften om tilgang på personell.

Hard hats that tourist must wear for safety during all tours of the "3rd Tunnel" under the DMZ between North and South Korean.

Kompetanseforskriften ble vedtatt i 2011 for å sikre at konsesjonæren hadde en egenkompetanse både på driftsområdet og når det gjaldt planmessig vedlikehold og utvikling. Kravene gjaldt både for nettselskapene og for kraftproduksjonsanlegg med konsesjon etter energiloven § 3-1.

Økt fleksibilitet ved organisering av egen virksomhet 

Endringen i regelverket trer i kraft 1. juli og innebærer at konsesjonærene heretter vil få en økt grad av fleksibilitet i organiseringen av egen virksomhet, bl.a. vil konsesjonærene stå friere i vurderingen av om driftsoppgaver skal løses av internt ansatte eller eksterne tjenesteytere.  For nettselskapene kreves fremdeles en viss egenbemanning.

Mer effektiv ressursutnyttelse

Kompetanseforskriften har kun virket i kort tid, og opphevelsen av forskriften fikk stor tilslutning under høringsrunden – blant annet påpekte flere av høringsinstansene at endringen ville lede til en mer effektiv ressursutnyttelse. Departementet gjorde også noen endringer etter høringsrunden, blant annet knyttet til anlegg over 10 MW. Også for disse anleggene bestemte departementet at det er tilstrekkelig med et krav om tilgang til personell med kompetanse til ledelse, kontroll og praktisk drift, uten at disse personene må være ansatt hos produsenten. Også denne endringen leder til økt grad av fleksibilitet.  

Fremdeles krav til egenkompetanse hos konsesjonærer

Opphevelsen av kompetanseforskriften innebærer imidlertid ikke at anleggs- eller områdekonsesjonær står helt fritt. Det er krav til egenkompetanse etter energilovens anleggskonsesjonsordning, samt at beredskapsforskriften bygger på at det finnes en viss egenkompetanse hos konsesjonæren. Konsesjonærer som velger å sette ut oppgaver er også ansvarlig for at disse utføres i henhold til krav i lov, forskrift og konsesjoner. Dette innebærer at selskapet må ha egen kompetanse til å vurdere kvaliteten på og utførelsen av arbeid som settes bort, samt behovet for å iverksette nødvendige tiltak knyttet til nettvirksomheten.

Konsesjonæren må også til enhver tid kunne fremskaffe planer og avtaler med innleid arbeidskraft, som kan gjøres tilgjengelig for departementet eller NVE. Nettselskap med inntektsramme skal ha tilstrekkelig egenbemanning til å lede virksomheten i enhver situasjon, til å vurdere tiltak for å iverksette sentrale oppgaver og til å følge opp utsatte oppgaver. Hva kravet til egenbemanning innebærer konkret vil vi anta må vurderes konkret for den enkelte virksomhet.