Impuls til omorganisering, med mange personalspørsmål

Den samlede pakken av tiltak som regjeringen foreslår, gjør at mange selskaper fremover må tenke grunnleggende nytt om hvordan de ønsker å organisere og lede virksomhetene sine fremover. Tiltakene reiser bl.a. mange personalspørsmål.

newtons_cradle

Samtidig som regjeringen fremmer lovforslag om at nettvirksomheten og konkurranseutsatt virksomhet må skilles ut i separate juridiske enheter, tas det sikret på å endre kontrollforskriften, slik at det innføres et generelt krav om konkurranse på kjøp som foretas av nettselskap i konsern. I tillegg er den så kalte kompetanseforskriften, som satte tallfestede krav til bemanning i nettselskapene, og som vi i 2013 bisto flere klienter med å tilpasse seg til, nettopp opphevet. Denne samlede pakken av tiltak gjør at mange selskaper må tenke grunnleggende nytt om hvordan de ønsker å organisere og lede virksomhetene sine. 

Behov for omorganiseringer

Mindre selskaper må finne en god måte å bemanne og lede selvstendige nett- og produksjonsselskaper på. Flere konsern som allerede har adskilte nett- og produksjonsselskaper, har likevel operert med administrative funksjoner og anleggsvirksomhet som fellestjenester. Lovforslaget åpner for en begrenset mulighet til fortsatt samarbeid, men muligheten for dette må analyseres nøye.

Ikke tjenester på tvers

Vi ser at de av våre klienter som har hatt et eget anleggsselskap, som kan være veldig store virksomheter, stort sett velger å trekke deler av denne virksomheten inn i nettselskapet. Samtidig gir dette også en impuls til å tenke nytt med hensyn til hva man gjør internt, og hva som kjøpes i markedet. Tilsvarende må konsernene ta stilling til hvordan de skal innhente slike tjenester til sin energi og eventuelle bredbåndsviksomhet mv. Noen av anleggsselskapene har også påtatt seg oppgaver i det åpne markedet, noe som ikke lenger vil være mulig. Vi ser at noen selskaper blir sittende med en overtallighet i forhold til egne behov, samtidig som slike tjenester kan være etterspurt i markedet, og dermed representere en forretningsmulighet, som må håndteres godt kommersielt, med tilhørende skatte- og selskapsmessige problemstillinger.

Effektivisering

Vi legger til grunn at flere selskaper vil benytte anledningen en større omorganisering av nettvirksomheten gir, til å foreta en mer helhetlig gjennomgang av organisering, effektivitet og kostnadsnivå i hele konsernet. Fra en juridisk synsvinkel forventer vi at slike prosesser i tillegg til å kreve presise kunnskaper om kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille, også vil berøre kravene til offentlige anskaffelser, og til regelverket knyttet til omstilling, outsourcing og pensjon.

Arbeidsrettslige problemstillinger

Uansett hvilken modell som velges, har dette potensielle konsekvenser for et stort antall ansatte i de ulike virksomhetene. Selskapene må ta stilling til hvilke av virksomhetens ansatte som skal høre til i hvilket selskap, og sørge for at utvelgelse og overføring skjer på en korrekt og effektiv måte.

Overføringene av personale reiser en rekke arbeidsrettslige problemstillinger, som vi i Hjort er godt kjent med. Vi forventer at overføring av ansatte mellom de ulike selskapene i stor utstrekning vil anses som virksomhetsoverdragelser etter arbeidsmiljøloven § 16. Dette stiller krav til informasjon og drøftelser med tillitsvalgte og ansatte og til de ansattes rettigheter og representasjon hos ny arbeidsgiver.

 I lys av strukturendringene i nettsektoren er det ikke utenkelig at de ansatte vil ha sterke syn på hvilket selskap det er mest attraktivt å bli tilknyttet. For noen kategorier av ansatte vil selskapstilknytningen gi seg selv, fordi det er åpenbart at deres arbeid knytter seg enten til nettvirksomheten eller en annen del av energiselskapet. Blant ansatte i støttefunksjoner vil det på den annen side ofte måtte skje en fordeling mellom de ulike selskapene. For at utvelgelsesprosessen skal stå seg juridisk er det viktig at det legges arbeid i å etablere saklige kriterier og en god prosess for utvelgelse, i samarbeid med virksomhetens tillitsvalgte.