Ikke glem gjennomføringsforbud ved oppkjøp

Ved kjøp av aksjer eller virksomhet, fusjoner eller lignende plikter man å melde kjøpet til Konkurransetilsynet dersom virksomheten man erverver har en omsetning på over 20 millioner kroner og partene til sammen har en omsetning på over 50 millioner kroner. Er man underlagt meldeplikt, er det også forbudt å gjennomføre transaksjonen før den er godkjent av Konkurransetilsynet. Bakgrunnen for gjennomføringsforbudet er behovet for at Konkurransetilsynet skal kunne utføre sin kontroll med oppkjøp og fusjoner på en effektiv måte.

Magnifying glass and descending line graph and list of share prices

Konkurransetilsynet har i ved fleire anledninger ilagt overtredelsesgebyr på opp mot 350 000 kroner der gjennomføringsforbudet ble overtrådt. I samtlige av disse sakene har det vært tale om relativt små transaksjoner som heller ikkje har reist konkurransemessige problemstillinger. Det er grunn til å regne med at Konkurransetilsynets reaksjoner kan bli betydelig strengere, dersom brudd på gjennomføringsforbudet skje i forbindelse med en transaksjon som potensielt kan begrense konkurransen.

At man rett og slett ikke var klar over gjennomføringsforbudet, har ikkje fritatt for bøteansvar. At Konkurransetilsynet har valgt å bøtesanksjonere brudd på gjennomføringsforbudet også ved mindre oppkjøp, understreker at Konkurransetilsynet ser alvorlig på slik brudd.

Brudd på gjennomføringsforbudet skjer f eks dersom man overtar aksjer før Konkurransetilsynets saksbehandling er ferdig, og det selv om det ikke har skjedd noen fysisk integrasjon eller endringer i driften av selskapet. Andre forhold som rammes er overføring av enhver form for aktiva, immaterialrettigheter og know-how. Det samme gjelder fysisk integrasjon eller overføring av driftsmessig kontroll. Et eksempel på sistnevnte er at kjøper påvirker eller styrer kommersielle beslutninger i målselskapet. Også markedsmessig samordning og koordinert opptreden over kunder eller leverandører rammes. Man kan f eks ikke si opp avtaler med kunder eller leverandører som følge av sammenslåingen før Konkurransetilsynets godkjenning foreligger. Sist men ikke minst må man ikke utveksle konfidensiell informasjon ut over det som er legitimt og påkrevd som ledd i selve det å få transaksjonen i stand.