Hvordan håndtere varsling og beskyldninger om korrupsjon?

Saker som Ruter-dommen og Mamma Mia-saken i Sverige illustrerer at det kan være en krevende balansegang mellom lovlig kundepleie og straffbar korrupsjon. Advokatene Else Bugge Fougner og Alexandra Bech Gjørv har i høst holdt foredrag for bl.a landets rådmenn om kravene til håndtering av varsling og beskyldninger om korrupsjon og rollesammenblanding i kommunene.

Else og Alexandra

Korrupsjon definerer som det «å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag». I straffebestemmelsene likestilles korrupsjon i offentlig og privat sektor, og det kan være uoversiktlig for en kommuneansatt eller tilbyder overfor en offentlig etat å vite hvor grensene går for det korrupte.  

Hva er korrupsjon?

Bugge Fougner gjennomgikk blant annet hva korrupsjon defineres som og hva som danner den nedre grense for korrupsjon. Hjort har ved ulike anledninger og med gode resultater representert rådmenn som har blitt sagt opp på bakgrunn av korrupsjonsmistanker. Disse sakene samt to andre saker var utgangspunktet for Bugge Fougners foredrag; Ruter-dommen som ble avsagt i Oslo tingrett sommeren 2013 og en dom fra svensk rettssystem, hvor toppsjefen i Telia ble tiltalt for korrupsjon på bakgrunn av en invitasjon til bespisning og musikal til myndighetsrepresentanter med ektefeller.

Hvordan håndtere varsling?

Bech Gjørv snakket bl.a om hvilke krav som stilles til saksbehandling hvis kommunen mottar beskyldninger om misligheter samt hvordan kommunene bør arbeide for å sikre tillit, forebygge korrupsjon og ulovlig rollesammenblanding. Særlig ble de folkevalgtes ansvar for korrekt saksbehandling i denne sammenheng presisert.

Forebyggende rådgivning

Advokatfirmaet Hjort har en sjelden kombinasjon av tung forretningsjuridisk kompetanse og betydelig erfaring som forsvarere i økonomiske straffesaker. Dette gir oss et godt grunnlag for gi offentlige og private virksomheter råd for å unngå misligheter, men også for å håndtere mistanker dersom de oppstår, både internt i virksomheten, men også overfor myndigheter, samarbeidspartnere og andre.

Se link til Økokrims nettsider for mer utfyllende informasjon om hva som defineres som korrupsjon: http://www.okokrim.no/korrupsjon

 

I lovteksten står det..

§ 276a. For korrupsjon straffes den som
a)for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller b)gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.
Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte. 
 
§ 276c. For påvirkningshandel straffes den som
a)for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag, eller b)gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag. Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.
Straffen for påvirkningshandel er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte.