Hva innebærer kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille?

Olje- og energidepartementet foreslår i høringsbrev 15. april 2015 lovfestet et krav om fullt selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet.  Sammen med opphevelse av kompetanseforskriften og nye krav til anbud for kjøp av tjenester til nettselskapet stilles selskapene overfor en ny virkelighet.

Maintenance of a power line

Selskapsmessig skille

Kravet til selskapsmessig skille mellom nettvirksomheten og annen virksomhet går lenger enn dagens krav til nettselskap med flere enn 100 000 kunder. I dag kreves bare skille mellom nett, omsetning og produksjon av kraft. Det nye kravet betyr at nettselskapet ikke skal drive noen form for konkurranseutsatt virksomhet, men må skille all slik virksomhet fra nettvirksomheten. Nettselskapet kan mao ikke drive med noen annen virksomhet enn det som er knyttet til egen nettdrift, og ikke selge tjenester til andre. All annen virksomhet må skilles ut i eget selskap. Men dette er utgangspunktet. Kravet er ikke helt absolutt. Det kan gis dispensasjon fra kravet til selskapsmessig skille, og det skal gis rom for noe salg av tjenester fra nettselskapet også framover.

Internt salg, driftssentral og eksterne tjenester fra nettselskapet

Forslaget reiser spørsmål om hvordan nettselskapet i konsern kan driftes i forhold til andre selskaper innen konsernet, eller mao om nettselskapet kan selge tjenester internt i konsernet uten hinder av regelen. Dette er ikke omhandlet i direkte i høringsbrevet, og det kan reises spørsmål om hvor strengt regelen må tolkes i denne sammenheng. Gode grunner kan tale for at kravet naturlig bør tolkes slik at en del slikt internt salg bør være tillatt fordi det faller innenfor naturlig utveksling av arbeidskraft innenfor konsern, og ikke anses som annen virksomhet i lovens forstand.

Etter forslaget skal nettselskaper videre kunne samarbeide om felles driftssentral mellom nettselskap og produksjonsselskap, så lenge nettselskapet har styringen over nettfunksjonene. Videre kan det åpnes for at nettselskapet skal kunne selge noen tjenester også eksternt, f eks beredskapstjenester mv til andre nettselskaper. Dette kan gjøre det mulig å bygge opp spesialkompetanse og store miljø i enkelte selskap, for så å selge overskuddskompetanse ut.

Krav om full konkurranse om innkjøp

Denne problemstillingen har imidlertid en side til et annet forslag, nemlig NVEs forslag 30. juli 2014 til forskrifter om å innføre et krav om konkurranseutsetting av alt innkjøp av tjenester til nettselskapet. Dette vil føre til at nettselskap ikke som tidligere kan kjøpe f eks entreprenørtjenester fra annet selskap i konsernet direkte, men må utlyse konkurranse om slike innkjøp. Når samtidig kompetanseforskriften foreslås oppløst, innebærer dette at nettselskapene på den ene siden kan stå friere ved sin organisering av virksomheten, og i beslutningene om hvilken kompetanse de ønsker å kjøpe inn eller ha i eget hus. På den andre siden skjerpes kravene kraftig til å rendyrke nettvirksomheten og bare den.

Krav til funksjonelt skille og konserninterne kjøp

Kravet til rendyrking av nettvirksomheten innebærer også et krav om fullt funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og konsernets konkurranseutsatte virksomhet. Dette innebærer at ledende personer i nettselskapet ikke kan være ledende i den konkurranseutsatte virksomheten og omvent. Endringen fører til nye krav til sammensetning av styret i nettselskapet, og til den øverste ledelse. Men kravet er ikke til hinder for innleie av kompetanse fra andre konsernselskap til nettselskapet, så lenge dette ikke kommer i konflikt med det kommende kravet til å konkurranseutsette tjenester. Her må vi avvente nærmere hvordan reglene utformes i praksis, og hvilke slingringsmonn som gis. I høringsbrevet foreslår departementet at skal kunne dispenseres for kravet til funksjonelt skille. Vi antar at denne dispensjonsadgangen vil være enkel å benytte dersom det er begrunnet med at kravet blir urimelig tyngende i en overgang, upraktisk eller uten betydning for realisering av formålet. 

Mulighetsrom for gode endringer

Endringene vil medføre behov for en fullstendig gjennomgang av egen virksomhet, både selskapsmessig, bemanningsmessig og organisatorisk. Fullt integrerte selskaper må splittes i flere, og de ansatte må flyttes til slike virksomhetsområder. Skjæringspunktetne mellom selskapene internt må klarlegges.

Dersom selskapene selv håndterer denne prosessen godt og riktig, vil disse endringene i hele sektoren gi et mulighetsrom for utvikling av selskapet og konsernet ut over den første prosessen. De selskapene som makter å tenke langsiktig, og ut over de første, lovpålagte kravene, vil bli vinnerne i dette spillet framover.