Høyesterett må gjenåpne plenumssak

Advokat Sveinung O. Flaaten innleverte 30. oktober begjæring til Høyesterett om gjenåpning av den plenumssaken han prosederte i 2007 for grunneier Berit Mogan Lindheim når det gjelder tomtefesteloven § 33 og forholdet til vernet om eiendom i Den europeiske menneskerettskonvensjonen første tilleggsprotokoll Artikkel 1. Det er første gang i norsk rettshistorie at en plenumssak i Høyesterett må gjenåpnes.

Sveinung_O_Flaaten

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg konkluderte den 22. juni 2012 med det motsatte av Høyesteretts syn fra 2007 og fant at festers rett i tomtefesteloven § 33 til å kreve samme vilkår som før etter utløpet av avtalt festetid, krenker eiendomsvernet i  Menneskerettskonvensjonen. Menneskerettsdomstolens dom ble rettskraftig (endelig) den 22. oktober da den norske stats anke ble nektet fremmet (avvist).

Tomtefesteloven § 33 gir i dag festeren 100 prosent av realverdistigningen på tomten, regnet fra den gang festekontrakten ble inngått og i all fremtid. Intet av realverdistigningen tilfaller grunneier. Dette krenker prinsippet i  Menneskerettsdomstolens eiendomsvern om rimelig økonomisk balanse (”fair balance”) mellom grunneier og fester.

- Alt til én avtalepart og intet til den andre gir ingen rimelig balanse i avtaleforholdet, sier advokat Flaaten. Les begjæringen  om gjenåpning av plenumssak 2007/410.