Hjorts visjon og verdier

Hjort skal være det ledende advokatfirmaet på våre rettsområder

Våre verdier

 

Kunnskap

Hjorts virksomhet bygger på de juridiske kunnskapene hos våre medarbeidere. Målet er å forene kunnskap med forståelse for klientens situasjon, og gi råd som samlet sett best ivaretar klientens interesser. Hjort stiller høye krav til medarbeiderne og legger til rette for løpende faglig oppdatering og personlig utvikling. Gjennom organisering av firmaet i bransje- og fagområder og den enkelte medarbeiders spesialistkompetanse, oppnår vi kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring.

Effektivitet

Vår bistand konsentreres til klientens problem og ytes i samarbeid med klienten. Vi tar initiativ for å sikre fremdriften i saken og yter effektiv bistand. Våre klienter skal forvente at saken drives fremover mot det mål klienten og Hjort har blitt enige om, og at våre advokater er løsningsorienterte i sin rådgivning. Klienten holdes orientert om saksfremdriften.

Lagånd

Samarbeid mellom kollegaer er grunnleggende for kvaliteten på våre juridiske tjenester. Lagånd er nødvendig for at vi skal kunne leve opp til våre klienters forventning om effektive løsninger; utarbeidet og kvalitetssikret av de mest kompetente medarbeiderne på området. Samtlige medarbeideres evne til engasjement og entusiasme er en forutsetning for firmaets daglige virke og resultater.

Imøtekommenhet

Vi er opptatt av å  imøtekomme den enkelte klients situasjon og behov. Vi er tilgjengelige for klientene og gir raske tilbakemeldinger på henvendelser. Vår kommunikasjon med klienter er åpen og ærlig, og vi uttrykker oss klart og forståelig. Vår kontakt med klienter, motparter, domstoler, offentlige myndigheter og andre skal være preget av slik respekt og imøtekommenhet som situasjonen krever.

Mangfold

Vi driver gjennom våre mange spesialområder en allsidig virksomhet, noe som gir oss et bredt faglig og sosialt erfaringsgrunnlag. Våre menneskelige ressurser er tilpasset det mangfoldet av klienter og oppgaver vi jobber med. Vi er opptatt av å se klientens sak i et større rettslig perspektiv som grunnlag for våre råd.