Hjort prosederer for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg

Den 21. juni 2011 vil advokatene Sveinung O. Flaaten og Gemetchu Hika prosedere for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

De representerer seks grunneiere som gjør gjeldende at tomtefesteloven § 33, som gir tomtefestere rett til å kreve festekontrakten forlenget på samme vilkår som før og uten begrensning i tid når kontrakten er utløpt, strider mot vernet av eiendomsretten i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Denne saken mot Norge ved Den europeiske menneskerettsdomstolen ble anlagt etter at Norges Høyesterett konkluderte med at tomtefesteloven § 33 ikke er i strid med EMK. Hvis grunneierne vinner frem, vil saken få betydelige konsekvenser for de omkring 300 000 festeforhold vi har i Norge, hvorav de fleste gjelder feste til bolig eller fritidseiendom.