Hjort-advokat Erik Keiserud i utvalg som skal utforme ny straffeprosesslov

Regjeringen ved justis og beredskapsminister Anders Anundsen har nedsatt et utvalg som skal utforme ny straffeprosesslov. Det er behov for en ny lov bedre tilpasset vår tid og som legger til rette for å avvikle straffesaker rettssikkert og effektivt, heter det i begrunnelsen. Erik Keiserud, partner i Hjort og leder av Advokatforeningen, er et av medlemmene i det nye straffeprosessutvalget.

Erik_Keiserud

– Kriminalitetsbildet er i sterk endring og kjennetegnes av økt profesjonalisering, organisering og internasjonalisering.  I tillegg ser vi økt bruk av avansert teknologi, økt brutalitet og økt sammenblanding av illegal og legal virksomhet. Vi trenger en straffeprosess som er rustet til å møte disse utfordringene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Utvalget er gitt et vidt mandat til å vurdere en hensiktsmessig regulering av hele straffeprosessen og kan foreslå regler om spørsmål der det selv mener det er behov for reform. Utvalget er bedt spesielt om å vurdere endringer i dagens prosessordning som bedre legger til rette for mer aktiv dommerstyring og derved en mer effektiv og konsentrert prosess. Det gjelder spesielt for de store og kompliserte straffesakene. Det pekes på at det også er grunn til å se nærmere på om forberedelsen og gjennomføringen av forhandlingene i større grad bør legges opp etter sivilrettslig mønster.

Erik Keiserud medlem i straffeprosessutvalget

Erik Keiserud har en bred praksis både innenfor forretningsjuss og strafferett og har omfattende prosedyreerfaring. Han har i ulike rangeringer både nasjonalt og internasjonalt blitt kåret til en av landets ledende prosedyreadvokater og har de senere år også blitt kåret til "årets allrounder" i Finansavisens årlige advokatundersøkelse på grunn av bred fagkunnskap. Han er i dag styreleder i Den Norske Advokatforening, og har også tidligere deltatt i regjeringsoppnevnte utvalg innenfor straffeprosess. Han var i flere år fast forsvarer i Høyesterett og er fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Sammen med (nå avdøde) lagdommer Hans Kr. Bjerke og assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther har han skrevet Kommentarutgaven til straffeprosessloven som regnes som et standardverk innenfor sitt område.

Utvalget skal avgi sin utredning senest 1. november 2016.

Utvalgets sammensetning:

Straffeprosesslovutvalget er bredt sammensatt og består av personer fra domstolene, påtalemyndigheten, forsvarerstanden, fornærmede og akademia.

 • Førstestatsadvokat Runar Torgersen, Oslo (leder)
 • Tingrettsdommer Torunn Kvisberg, Lillehammer
 • Spesialrådgiver Tor Langbach, Trondheim
 • Økokrim-sjef Trond Eirik Schea, Oslo
 • Avdelingsdirektør Ida Melbo Øystese, Drøbak
 • Advokat Erik Keiserud, Oslo
 • Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger
 • Advokat Kristin Fagerheim Hammervik, Bodø
 • Professor Jon-Petter Rui, Bergen
 • Professor Lars Groth, Oslo
 • Marianne Lie, Siggerud

 

- Flere advokater har over tid drøftet behovet for endringer i straffeprosessloven. Det skal bli spennende å følge utvalgets arbeid. Vi synes det er veldig gledelig at kollega Erik Keiserud er oppnevnt som medlem av utvalget. Han har med sin bakgrunn de beste forutsetninger for å delta i dette arbeidet, sier Managing Partner i Hjort, Kristin Veierød.

Les mer om saken og mandatet på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider.