Gjennomføring av kompetanseforskriften

Alle aktører som produserer eller distribuerer elektrisk kraft, må innen 1. juli i år ha gjennomført kravene til bemanning og kompetanse slik dette er fastsatt i kompetanseforskriften. Dette innebærer at innen denne fristen må kraft- og nettselskapene ikke bare ha planlagt, men også gjennomført all nødvendig omorganisering og eventuell oppbemanning slik forskriften krever.

iStock_000000233018Large

I vår bistand til bedrifter om oppfyllelse av forskriften, gir vi råd ikke bare om forståelsen av forskriften og hva som skal til for å oppfylle kravene, men også om de arbeidsrettslige problemstillinger som kan oppstå i prosesser om omorganiseringer og nye krav til bemanning.

En utfordring i denne sammenheng er at forskriftens bestemmelser om hvilke krav som stilles er til dels svært skjønnsmessige, og det er ikke nødvendigvis lett for den enkelte bedrift å bedømme hva som skal til for at deres bedrift oppfyller kravene.

Formålet med forskriften er etter  §1 å sikre at alle som har anleggs- eller områdekonsesjon har såkalt egenkompetanse til å utføre oppgavene etter energiloven, i normaldrift. Nøkkelordet er følgelig egenkompetanse, og hva som skal til for å tilfredsstille dette.

For nettselskaper er kravene angitt slik at de skal ha bemanning til selv å kunne utføre hoveddelen av oppgaver knyttet til f. eks. nettforvaltning og driftskontrollfunksjon. Dette innebærer at nettselskapet bare kan leie inn tjenester for en mindre del av disse oppgavene. Også for nettselskapenes øvrige oppgaver angir forskriften om hoveddelen skal betjenes av egen kompetanse eller ikke. Men selv om det angis anslagsvis hva som skal til, er det klart at det må bedømmes helt konkret for den enkelte bedrift om kravene er oppfylt, og etter nokså skjønnsmessige kriterier.

Generelt må det antas at kravene kan  være utfordrende for mindre nettselskaper med få abonnenter, både økonomisk og organisatorisk. Sett også i forhold til kommende krav om innføring av AMS og store behov for opprusting av nettet framover, er det spennende å se hvordan særlig de mindre nettselskapene makter å følge opp kravene i forskriften.

Det blir også spennende å se hvor strengt NVE vil følge opp forskriften, og hvilke bemanningskrav bedriftene vil bli møtt med i praksis. Forskriften gir hjemmel for å gi overtredelsesgebyr dersom forskriften ikke etterleves. Det kan være vanskelig å bedømme hva som skal til for å oppfylle forskriften. Bruken av hjemmelen for overtredelsesgebyr bør derfor begrenses til klare tilfeller av brudd på forskriften.