Gjelder anskaffelsesreglene for selskaper som leverer tjenester i utvidet egenregi?

Offentlige organer kan ønske å opprette selskaper som skal utføre oppgaver i utvidet egenregi. I slike tilfeller må det vurderes om egenregiselskapet selv må følge anskaffelsesregelverket. En fersk dom fra EU-domstolen antyder at slike selskaper ofte vil være omfattet av regelverket.

train-2850147__340

Spørsmålet i saken var om et heleid datterselskap av det litauiske jernbaneselskapet måtte anses som et såkalt «offentligrettslig organ», som måtte følge anskaffelsesreglene. Datterselskapet hadde som formål å produsere og vedlikeholde lokomotiver og vogner for det litauiske jernbaneselskapet. Jernbaneselskapet fikk levert tjenestene etter unntaket for utvidet egenregi, og var den klart største kunden. Datterselskapet fulgte imidlertid ikke selv anskaffelsesreglene.

Et selvstendig organ som er tilknyttet det offentlige, er etoffentligrettslig organ som må følge anskaffelsesreglene hvis det er «opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter». Spørsmålet for EU-domstolen var om datterselskapet oppfylte dette vilkåret.

EU-domstolen presiserte at det ikke er nok å konstatere at selskapet er blitt opprettet av et organ som selv må følge anskaffelsesreglene, eller at virksomheten finansieres av den offentlige oppdragsgiveren som gir selskapet oppgaver. Domstolen uttalte imidlertid at et selskap som er opprettet for å levere tjenester til offentlige organer, som disse trenger for å oppfylle allmennhetens behov, også selv må anses å tjene allmennhetens behov. Dette gjelder selv om de tjenestene som selskapet yter til morselskapet, er «kommersielle» tjenester som også leveres av private aktører. At det finnes et konkurranseutsatt marked for tjenestene, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å fastslå at selskapet er av «industriell eller forretningsmessig» karakter. Det må gjøres en konkret vurdering av de vilkårene som gjelder for selskapets virksomhet. I den sammenheng har det betydning om selskapets omsetning i hovedsak stammer fra egenregileveranser til morselskapet.

 Avgjørelsen viser at egenregiselskaper ofte vil være omfattet av anskaffelsesreglene. Slike selskaper anses gjerne å tjene allmennhetens behov. Selskapene vil i mange tilfeller heller ikke være av industriell eller forretningsmessig karakter. Dette har sammenheng med at utvidet egenregi nettopp forutsetter at egenregiselskapet skal være det offentliges «forlengede arm», og ikke en kommersiell aktør.