Fritt kjøp og salg av brukt programvare

En dom avsagt av Europadomstolen 3. juli 2012 åpner for videresalg av brukt programvare. Retten til videresalg gjaldt programvare som ble lastet ned fra produsentens sider på internett.

iStock_000000414163Large

Hovedregelen for videresalg er at den som erverver et eksemplar av opphavsrettslig beskyttet verk fritt kan videreselge dette eksemplaret, uten en særskilt godkjenning fra opphavsmannen. Samtidig vil en erverver av en rett til å bruke et opphavsrettslig beskyttet verk ikke kunne videreselge denne retten uten særskilt godkjenning fra opphavsmannen. For enkelte opphavsrettslig beskyttede verk er dette uproblematisk: Kjøper av et eksemplar av manus til et teaterstykke kan for eksempel fritt overdra dette eksemplaret videre, mens den som har fått rett til å sette opp teaterstykket på sitt teater ikke fritt kan overdra denne retten. På samme måte kan et rettmessig anskaffet eksemplar av et datamaskinprogram videreselges. Utfordringen med programvare er at man er avhengig av en rett til å bruke et datamaskinprogram for å ha nytte av et eksemplar, typisk ved å installere og kjøre dette på maskinvare, fordele til sine ansatte, fylle med egne data mv. Normalt omtaler vi en slik rett som lisens. En programvarelisens gir rett til installering, og rett til bruk for det antall eller det formål kjøperen betaler for, men sjelden rett til videresalg. Dersom programvaren ikke anskaffes på et fysisk medium, men lastes ned fra internett, vil lisensen også inneholde retten til å laste ned programeksemplar.


Selskapet UsedSoft kjøper og videreselger brukte programvarelisenser, og tilbød slike brukte lisenser fra Oracle på internett. UsedSofts kunder anskaffet således programvarelisensen fra UsedSoft, og kunne ved hjelp av den gå direkte inn på Oracles sider og laste ned det aktuelle programmet på egen datamaskin. Spørsmålene Europadomstolen tok stilling til var dels om den som hadde anskaffet en lisens til programvare som skulle lastes ned fra internett hadde rett til å selge sin lisens videre uten at lisensavtalen åpnet for det, dels om erververen av den videresolgte programvare fikk rett til å bruke programvaren, på samme måte som den opprinnelige innehaver av eksemplaret hadde. EU domstolen svarte bekreftende på begge disse spørsmål. Rettmessig innehaver av programvarelisens har etter avgjørelsen følgelig rett til å selge denne videre, uavhengig av hvilket medium programvareeksemplaret ligger på, og erverver har rett til å benytte programvaren i samme grad som selgeren hadde rett til før programvarelisensen ble solgt. Domstolen presiserer at den som selger en ”brukt” lisens ikke kan beholde programvaren selv overhodet. Det gis altså f.eks ikke rett til å videreselge 40 av sine 50 lisenser, mens man selv fortsetter å bruke 10.

Videre presiseres det at avgjørelsen gjelder lisenser som gir tidsubegrenset bruksrett, og hvor prisen i første kjøp var et rimelig vederlag sett hen til den verdi eksemplaret hadde.