Frelsesarmeen vant i prinsipiell pensjonssak med bistand fra Hjort

Frelsesarmeen er med bistand av Hjort-advokat Anne Marie Due, frifunnet for pensjonskrav pålydende flere titalls millioner i Oslo tingrett.

Anne_Marie_Due

Dette er saken: Frelsesarmeen drev i flere tiår sykehjemsvirksomhet for det offentlige i en rekke kommuner, uten profittmål, i tråd med Frelsesarmeens prinsipper. Virksomhetene ble drevet med avtaler om at det offentlige skulle dekke utgiftene ved driften. Ett av vilkårene det offentlige stilte, var at de ansatte ved virksomhetene skulle ha offentlig pensjonsordning. Dette for å sikre like lønns- og pensjonsvilkår for ansatte i offentlige og private (ideelle) sykehjem.
 
Majoriteten av sykehjemmene ble nedlagt på 90-tallet, noen tidlig i 2000.
 
På grunn av en endring i forsikringsvirksomhetsloven i 2004, ble Frelsesarmeen krevd for ytterligere pensjonsutgifter - over 10 år etter at det siste sykehjemmet ble nedlagt. Kravene ble sendt ut med tilbakevirkende kraft fra og med 2006 – altså fire år etter at siste sykehjem ble nedlagt - og kravene ville fortsette å komme så lenge tidligere ansatte ved de nedlagte virksomhetene lever.
 
For Frelsesarmeen ville saken få følger for 16 nedlagte virksomheter, og det handler totalt om krav i størrelsesordenen 50 - 100 millioner kroner. Frelsesarmeen fant kravene urimelige og har nektet å betale, og Overføringsavtalens Sikringsfond saksøkte Frelsesarmeen.
  
Dom i saken kom i begynnelsen av august 2013, hvor Frelsesarmeen ble frifunnet for alle krav og ble i tillegg tilkjent dekning av sine sakskostnader. Overføringsavtalens Sikringsordning har ikke tatt stilling til om de vil anke saken.
 
Saken er av prinsipiell betydning, da problemstillingen gjelder flere ideelle organisasjoner som driver virksomhet for det offentlige.
 
Se også øvrig dekning av saken .