Forvaltningsrett og offentlighet

Alminnelig forvaltningsrett regulerer alle sidene ved offentlig virksomhet, også der det offentlige driver forretningsvirksomhet.

Finansdep og HR

Inngående kunnskap om alminnelig forvaltningsrett er en grunnleggende forutsetning for å yte bistand til offentlig virksomhet, uavhengig av om det dreier seg om å treffe vedtak, anbudsprosesser, avtaleinngåelse eller forretningsvirksomhet. Krav til habilitet og forsvarlig saksbehandling gjelder for alle sider av forvaltningens virksomhet.

Våre advokater har bakgrunn fra blant annet Regjeringsadvokaten, Statsministerens kontor, Sivilombudsmannen, departementene og ESA. Flere av våre advokater er anerkjent som de fremste ekspertene i landet på forvaltningsrett. Vi yter også bistand til privatpersoner og private virksomheter i søknadsprosesser, klagesaker, prosesser for domstolene og i dialog med myndighetene. Bistanden omfatter områder som plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, trygderett, utlendingsrett, barnevern mv.

Siste saker om Forvaltningsrett og offentlighet