Forslag til nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven - krav om varslingsrutiner også for små virksomheter

Arbeidsmiljølovens regler om varsling er ikke endret siden de ble innført med virkning fra 1. januar 2007. Reglene består av tre bestemmelser: § 2-4 som fastslår arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold, § 2-5 som setter forbud mot gjengjeldelse og § 3-6 som fastsetter at virksomheter skal tilrettelegge for varsling, herunder utarbeide rutiner for varsling dersom forholdene i virksomheten tilsier det. Reglenes formål er beskyttelse av arbeidstakere som benytter seg av retten til å varsle, samt tydeliggjøre at varsling både er lovlig og ønsket.

That Rings a Bell

I Prop. 72 L (2016-2017) fremsatte Regjeringen et forslag til endringer av disse reglene. De viktigste endringene er:

  • Reglene om varsling samles i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven.
  • Retten til å varsle og vernet mot gjengjeldelse ved varsling utvides til også å gjelde for innleide arbeidstakere.
  • Alle virksomheter med minst ti arbeidstakere må utarbeide skriftlige varslingsrutiner.

Varslingsrutinen skal lages i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte og minst inneholde:

  • Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
  • fremgangsmåte for varsling,
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.
  • Det innføres taushetsplikt om varslers identitet ved varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

Forslaget er til behandling i Stortingets arbeids- og sosialkomite, som skal avgi sin innstilling innen 16. mai 2017.

Regjeringen har også satt ned et bredt sammensatt ekspertutvalg som skal foreta en mer grunnleggende gjennomgang av dagens varslingsregler. Varslingsutvalget er bedt om å komme med forslag til hvordan varslervernet kan styrkes ytterligere. Utvalgets innstilling skal legges frem våren 2018.

Ta gjerne kontakt med avdelingen for Arbeidsliv og virksomhetsstyring ved spørsmål eller bistand vedrørende varslingsrutiner.