Forslag til ny eierseksjonslov

Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet la frem forslag til ny eierseksjonslov 16. desember 2016. Ifølge forslaget er formålet med den nye eierseksjonsloven blant annet å lage en mer moderne, brukervennlig og systematisk lov.

iStock_000013542923_Large (1)

Dagens regler videreføres i stor grad, men lovforslaget, Prop. 39 L (2016-2017), inneholder også noen nyskapninger sammenlignet med dagens eierseksjonslov av 23. mai 1997 nr. 31. For eksempel inneholder lovforslaget krav om at seksjonering til bolig forutsetter at bruken av hver enkelt seksjon til bolig er lovlig etter plan- og bygningsloven. Formålet med koblingen mellom eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven er ifølge departementet å ivareta forbrukernes interesser ved å unngå at det opprettes boligseksjoner der det ikke er lov å bo.

Videre åpner lovforslaget for at seksjonering nå kan skje ved rammetillatelse og ikke må avvente til det foreligger igangsettingstillatelse som etter dagens lov. Lovforslaget inneholder også nye regler som skal fordele vedlikeholdsplikten mellom sameiet og seksjonseierne på en bedre og tydeligere måte enn dagens lov. Videre innebærer lovforslaget lovfesting av regler om erstatningsansvar for seksjonseiere og sameier som bryter vedlikeholdsplikten. Forbudet mot å eie mer enn to seksjoner i et sameie foreslås videreført.

Lovforslaget bygger på NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven hvor partner Liv Zimmermann var medlem av lovutvalget.