Forslag om forenklet lovverk for seksjonssameier

Hjort-advokat Liv Zimmermann har deltatt i lovutvalget som ble nedsatt i juni 2013 av Kommunal og moderniseringsdepartementet for å revidere eierseksjonsloven. Utvalget foreslår en rekke regler som bl.a. skal forenkle og effektivisere eiendomsutvikling.

Liv_Zimmerman

Utvalget leverte tidligere i august sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - Jeg er glad for alle forslag som bidrar til å forenkle lovverket.  Det er viktig at man slipper unødvendige hindringer og tidstyver i forvaltning av sameier, sier Sanner.

Utvalget har hatt som mandat å oppdatere loven fra 1997, og gjennomgå og foreslå regler som bedre ivaretar de utfordringer vi står ovenfor i dag. Det er ca. 360 000 hustander og ca. 32 000 næringslokaler som reguleres av eierseksjonsloven.

Utvalget foreslår mindre kommunal kontroll og færre vilkår for seksjonering enn det er i dag, som bl.a. vil innebære at seksjoneringen kan starte tidligere i byggeprosessen, og således legge bedre til rette for mer effektiv eiendomsutvikling.  

Blant de andre forslagene er forenklede regler mht. krav til revisjon og regnskapsførsel samt klargjørende regler omkring vedlikehold- og erstatningsansvar i sameier. Utvalget foreslår også regler som klargjør hvilke kostnader som skal betales av hhv. den enkelte sameier og fellesskapet.

Jan Tore Sanner tar sikte på en ny lovproposisjon i 2016.

Lovutvalgets medlemmer har vært foruten Liv Zimmermann:

  • Sorenskriver h.v. Christian Fr Wyller, leder
  • Stipendiat Harald B Anderssen, Universitetet i Tromsø
  • Enhetsleder kart/oppmåling Berit Danielsen, Røyken kommune
  • Advokat Bente Lauritzsen, OBOS
  • Juridisk direktør Toril Melander Stene, Forbrukerrådet
  • Seniorrådgiver Hugo Torgersen, Statens Kartverk
  • Sekretær: Advokat Christer Bjørnevik, Kluge advokatfirma

Se departementets informasjon om utvalgets anbefalinger og rapporten i sin helhet  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Utvalg-foreslar-a-forenkle-lovverket-for-seksjonssameier.html?id=765947