Foretaksstraffen skjerpes - straff uten skyld

Den 1. oktober i år trådte den nye straffeloven i kraft. Foretaksstraff innebærer at foretak kan straffes når en straffebestemmelse er overtrådt av noen som har handlet på vegne av foretaket. Regelen endres slik at foretaket nå kan straffes selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

SONY DSC

Etter ordlyden etablerer den nye bestemmelsen et rent objektivt straffeansvar for foretak. Hvor langt det nye straffeansvaret vil strekke seg reiser mange spørsmål. Det er likevel klart at det nå skal mindre til for at foretak kan straffes enn tidligere.

Ileggelse av foretaksstraff skal fortsatt være en «kan-regel». Spørsmålet om foretaksstraff skal ilegges vil derfor også etter de nye reglene bero på en helhetsvurdering. I helhetsvurderingen skal det også legges vekt på om det er utvist skyld og graden av skyld.

De nye reglene er begrunnet i effektivitetshensyn. Den nye straffeloven legger opp til et krav om forsett som hovedregel i straffesaker. Grov uaktsomhet brukes også, men ikke som hovedregel. Lovgiver har antatt at en slik regulering av det alminnelige skyldkravet ville gjort foretaksstraffen mindre effektiv med mindre man fjernet skyldkravet ved foretaksstraff.»   

Hvordan påtalemyndigheten og domstolene vil avveie betydningen av utvist skyld mot effektivisering gjenstår å se.

Ved lempingen av skyldkravet hos den som har handlet på vegne av foretaket, ser vi at utvidelsen av foretaksstraffen vil utgjøre en risiko for handlinger som er begått i periferien av selskapets kontroll. Straffeansvaret for foretak er fortsatt begrenset til handlinger som er begått «på vegne av» foretaket. En ansatt kan også anses for å handle «på vegne av» foretaket selv om vedkommende har handlet i strid med instrukser og retningslinjer. Foretaket kan, som tidligere, i særlige tilfeller også bli holdt strafferettslig ansvarlig for sine oppdragstakere.

Dette har økende aktualitet, ikke minst ved brudd på arbeids- og sikkerhetsbestemmelser i bygg- og anleggsbransjen. En byggherre kan for eksempel bli strafferettslig ansvarlig for en entreprenør eller en leverandør, og en entreprenør kan bli ansvarlig for en underentreprenør eller en underleverandør, avhengig av, blant annet, byggherrens reelle muligheter til instruksjon og kontroll.

Endringene i reglene om foretaksstraff innebærer derfor en utvidet forebyggings- og undersøkelsesplikt for selskapene.

Advokatfirmaet Hjort har et stort team av erfarne advokater som bistår både foretak og enkeltpersoner med rådgivning i forbindelse med denne type problemstillinger. Vi inviterer til frokostseminar om endringene i reglene om foretaksstraff 3. november 2015, hvor disse spørsmålene vil bli ytterligere behandlet.

Meld deg på seminaret om foretaksstraff her.