Forenkling av seksjoneringsregler for utbyggingsprosjekter

Regjeringen vil fjerne hindre for effektiv eiendomsdannelse. Et nedsatt utvalg skal vurdere endringer av eierseksjonsloven for å sikre gode og effektive utbyggingsprosjekter.

474324450

I pressemelding opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet at regjeringen har satt ned et utvalg som skal forsøke å forenkle og forbedre reglene om seksjonering i utbyggingsprosjekter som går over lang tid. Formålet er å gjøre det enklere og mer kostnadseffektivt med store utbyggingsprosjekter. Utvalget ledes av førsteamanuensis Herman Bruserud ved Universitetet i Oslo

Av pressemeldingen fremgår at bakgrunnen for at utvalget nedsettes er at bankene i større utbyggingsprosjekter normalt krever at utbygger må forhåndsselge en viss andel av boligene for å få byggelån. For å kunne innfri bankens krav, deler utbygger gjerne prosjektene opp i flere byggetrinn. Dette er ikke nødvendigvis det beste for de fremtidige beboerne, ettersom de da går glipp av stordriftsfordelene ved å være ett stort sameie. Forvaltningskostnadene per bolig er gjennomgående større i små sameier enn i store. Departementet opplyser i pressemeldingen at utvalget skal se nærmere på om det ikke vil være både i utbyggernes og boligkjøpernes interesse med lovendringer som gjør det mer attraktivt for utbyggerne å organisere utbyggingsprosjektet sitt under ett. Det kan bety at for eksempel regnskapsførsels- og vaktmestertjenester kan kjøpes for større prosjekter, og dermed blir rimeligere for alle parter.

Samlet vil det for sluttbrukerne være store fordeler med å la hele utbyggingsprosjektet være én stor eiendom som seksjoneres under ett. Etter det opplyste skal utvalget først og fremst se på endringer i eierseksjonsloven, men utvalget kan også foreslå endringer i andre lover. Det fremgår av mandatet at andre relevante lover kan være plan- og bygningsloven, matrikkellova, bustadoppføringslova, tinglysingsloven og panteloven.

I mandatet er det også skissert tre løsninger for å legge til rette for at utbyggerne velger å la hele utbyggingsprosjektet være én eiendom som seksjoneres under ett. Disse skal utvalget vurdere. Det første forslaget er å innføre regler etter mønster av borettslagsloven § 2-13, som regulerer avtaler mellom utbygger og forbruker. Det andre er å innføre «utbyggingsseksjon» som egen seksjonstype. Det tredje og siste løsningsforslaget er å lage enklere regler om sammenslåing av eierseksjonssameier.

Det er ikke opplyst når utvalget skal komme med sin anbefaling, men det er grunn til å håpe at resultatet på sikt vil gjøre det enklere for utbyggerne.